Jagiellonian University Repository

Etyczne i prawne aspekty badań prenatalnych

pcg.skipToMenu

Etyczne i prawne aspekty badań prenatalnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Zalewski, Zbigniew [SAP20000839] pl
dc.contributor.author Mermer, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:14:37Z
dc.date.available 2020-07-25T04:14:37Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198819
dc.language pol pl
dc.title Etyczne i prawne aspekty badań prenatalnych pl
dc.title.alternative Ethical and legal aspects of prenatal diagnosis pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie rodzajów badań prenatalnych oraz opis etycznych i prawnych aspektów z nimi związanych. Przedstawiono w niej dane z prac przeglądowych z zakresu lat 2000-2014 oraz dostępnej literatury. Sytuację prawną w Polsce opisano na podstawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7.01.1993r.W pracy przedstawiono rodzaje badań prenatalnych i scharakteryzowano ich funkcje, oraz ryzyko powikłań występujących podczas ich wykonywaniaPorównano również stanowiska podstawowych teorii etycznych (personalizmu i utylitaryzmu) oraz kierunków politycznych (liberalizmu i konserwatyzmu) dotyczących badań prenatalnych. Personaliści skupiają się przede wszystkim na zasadzie potencjalności twierdząc, że każdy organizm ludzki od momentu poczęcia jest osobą w znaczeniu normatywnym, czyli posiada status moralny. Przyznają oni również człowiekowi bezwzględne prawo do ochrony zdrowia i życia od momentu poczęcia.Zwolennicy utylitaryzmu swoje przekonania opierają na zasadzie użyteczności, czyli maksymalizacji korzyści i minimalizacji strat. Jeśli więc urodzenie się człowieka niepełnosprawnego miałoby doprowadzić do krzywdy np. rodziców poprzez przysporzenie im ciężaru obowiązków i rezygnacji z własnych aspiracji życiowych, dochodzą do wniosku, że lepszym rozwiązaniem jest przerwanie ciąży.Liberałowie dają pełną swobodę rodzicom jeśli chodzi o podejmowanie wszelkich decyzji w zakresie prokreacji. Dotyczy to zarówno wykonywania badań prenatalnych jak i stanowienia o genotypie potomstwa.Przedstawiciele orientacji konserwatywnej cechują się otwartością na wszystko, co jest darem od losu, natury, czy Boga. Wierzą, że nie mają wpływu na przymioty jakie otrzyma ich potencjalne potomstwo. pl
dc.abstract.en The purpoe of disseration is to prezent the types of prenatal tests and a description of the associated with them ethical and legal aspects.There are shown data from the reviews, made between year 2000 and 2014 and the available literature.The legal situation in Poland is described on the basis the Act on family planning, protection of the human fetus and conditions of permissible abortion of 7.01.1993r.The study presents types of prenatal tests and characterized their functions, and the risk of complications during their executionThere was also compared positions of basic ethical theories (personalism and utilitarianism) and political orientation (liberalism and conservatism) that address prenatal tests.Personalists focus primarily on the principle of the potentiality, arguing that every human organism from the moment of conception is a person in the sense of a normative, that it has moral status. They also confer an absolute right to human health and life from the moment of conception.Proponents of utilitarianism their beliefs are based on the principle of utility, that is, to maximize the benefits and minimize losses. So if the birth of a man with a disability would lead to harm for example Parents by increasing the amount of the burden of responsibility and resignation from their life aspirations, come to the conclusion that a better solution is to terminate the pregnancyLiberals give full freedom to the parents when it comes to making any decisions regarding procreation. This applies to both prenatal testing and regulation of the genotype of the offspring.Representatives of conservative orientation characterized by the belief that everything is a gift from fate, nature, or God. They believe that they have no influence on the attributes that will get their potential offspring. pl
dc.subject.pl diagnostyka prenatalna, teorie etyczne pl
dc.subject.en prenatal diagnosis, ethical theories pl
dc.contributor.reviewer Zalewski, Zbigniew [SAP20000839] pl
dc.contributor.reviewer Chańska, Weronika [SAP20002635] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90564-128692 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)