Jagiellonian University Repository

Ocena poziomu wiedzy z zakresu sposobów redukcji tkanki tłuszczowej, prawidłowego odżywiania i zalecanej aktywności fizycznej w grupie osób dorosłych, dążących do zredukowania masy ciała.

pcg.skipToMenu

Ocena poziomu wiedzy z zakresu sposobów redukcji tkanki tłuszczowej, prawidłowego odżywiania i zalecanej aktywności fizycznej w grupie osób dorosłych, dążących do zredukowania masy ciała.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.contributor.author Zięba, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:14:34Z
dc.date.available 2020-07-25T04:14:34Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198818
dc.language pol pl
dc.title Ocena poziomu wiedzy z zakresu sposobów redukcji tkanki tłuszczowej, prawidłowego odżywiania i zalecanej aktywności fizycznej w grupie osób dorosłych, dążących do zredukowania masy ciała. pl
dc.title.alternative Reducing body fat, effective nutrition and appropriate physical activity: An assessment of awareness between a group of adults seeking to lose weight. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp. Nadwaga i otyłość spowodowane są dodatnim bilansem energetycznym, czego skutkiem jest zwiększona ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Ze względu na duże rozpowszechnienie nazywane są one epidemią XXI wieku. Do rozwoju tej choroby przyczynia się wiele różnorakich czynników. Deficyt wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania i zalecanej aktywności fizycznej może być jednym z powodów powstania nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, a także może się stawać się przyczyną trudności w działaniach zmierzających do jej redukcji. Celem pracy była próba oceny poziomu wiedzy osób starających się zredukować tkankę tłuszczowa w swoim organizmie na temat zdrowego odżywania i zalecanej aktywności fizycznej.Materiał i metody. Badaniem objętych zostało 54 ochotników, będących członkami klubu fitness Soul Fitness, spełniających kryteria badania, oraz deklarujących podjęcie czynności mających na celu redukcję tkanki tłuszczowej w organizmie. W badaniu udział wzięło więcej kobiet (59%), niż mężczyzn (41%). Średnia wieku ochotników wyniosła 29 lat(SD= 7). Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2014 roku metodą sondażową za wykorzystaniem techniki audytoryjnej zbierania danych, przy pomocy specjalnie opracowanego kwestionariusza, składającego się z 36 pytań.Ponadto u każdego z ochotników dokonano pomiarów antropometrycznym, takim jak: wzrost, masa ciała, obwody talii i bioder. U badanych dokonano oceny składu ciała metodą bipolarnej bioimpedancji elektrycznej.Wyniki. Średnim wynikiem w teście wiedzy o zdrowym odżywianiu i zalecanej aktywności fizycznej uzyskanym przez uczestników badania było 11.85 punktów (59.25%) z 20 możliwych. Najniższym wynikiem z testu było 6 punktów (30%), natomiast najwyższym 18 (90%). Czynnikami wpływającymi korzystnie na poziom wiedzy osób przebadanych były: sytuacja społeczno-ekonomiczna oraz fakt zainteresowania omawianym tematem. Korzystanie z porad specjalistów nie miało wpływu na poziom wiedzy badanych osób. Osoby lepiej oceniające wygląd swojego ciała posiadały wyższy poziom wiedzy. Badani lepiej oceniający swój poziom wiedzy uzyskały wyższy wynik testu wiedzy. Poziom wiedzy osób badanych korelował z procentową zawartością tkanki tłuszczowej w ustroju, stwierdzono ze im wyższy poziom wiedzy osób badanych na temat zasad zdrowego odżywiania i zalecanej aktywności fizycznej tym niższy jest u nich procent tkanki tłuszczowej w organizmie.Wnioski. Poziom wiedzy osób biorących udział w badaniu można określić jako średni. W badanej grupie poziom wiedzy zależał przede wszystkim od czynników społeczno-ekonomicznych. pl
dc.abstract.en AbstractBackground. Overweight and obesity are caused by positive energy balance, resulting in an increased amount of fat in the body. Due to the high prevalence of these they are called epidemic of the XXI century. The development of this disease contributes a lot to various factors. The deficit of knowledge on proper nutrition and recommended physical activity may be one of the reasons for an excessive amount of body fat, and may also become a cause of difficulty in working towards its reduction. The aim of this study was to assess the level of knowledge of those seeking to reduce body fat in your body about healthy nutrition and recommended physical activity.Materials and methods. The study was performed on 54 volunteers, who are members of Soul Fitness club, meeting the criteria of the study, and declaring to take steps aimed at reducing body fat. The study involved more women (59%) than men (41%). The mean age of subjects was 29 years (SD = 7). The survey was conducted in September 2014. The probing method for using the technique auditorium of data collection, using a specially developed questionnaire consisting of 36 questions.Moreover, on each of the volunteers anthropometric measurements has been made, such as height, weight, waist and hips circuits. In all patients was evaluated body composition using a bipolar bioimpedance.Results. Average score in the test of knowledge about healthy eating and recommended physical activity obtained by the study participants was 11.85 points (59.25%) out of 20 possible. The lowest result of the test was 6 points (30%), while the top 18 (90%). Factors which improve the level of knowledge of the people surveyed were: socio-economic situation and the fact that interest in the issue in question. Using the advice of professionals did not affect the level of knowledge subjects. People better assessing the appearance of your body have a higher level of knowledge. Respondents better evaluating their level of knowledge achieved higher test knowledge. The level of knowledge of the subjects correlated with the percentage of fat in the body, it was found that the higher the level of knowledge of the subjects on principles of healthy eating and physical activity recommended the lower the percentage of their body fat.Conclusions. The level of knowledge of the people participating in the study can be described as average. In the study group, the level of knowledge depend primarily on socio-economic factors. pl
dc.subject.pl wiedza, redukcja masy ciała, odżywianie, aktywność fizyczna. pl
dc.subject.en knowledge, weight loss, nutrition and physical activity. pl
dc.contributor.reviewer Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Pierzchalski, Piotr [SAP20001566] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90563-111543 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)