Jagiellonian University Repository

Zjawisko spożywania alkoholu przez młodzież w wieku 16-19 lat.

pcg.skipToMenu

Zjawisko spożywania alkoholu przez młodzież w wieku 16-19 lat.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.contributor.author Szejler, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:14:22Z
dc.date.available 2020-07-25T04:14:22Z
dc.date.submitted 2014-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198815
dc.language pol pl
dc.title Zjawisko spożywania alkoholu przez młodzież w wieku 16-19 lat. pl
dc.title.alternative Phenomenon of Alcohol Consumption by juveniles aged 16-19 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl WSTĘP: Spożywanie alkoholu przez młodzież w ciągu ostatnich dziesięcioleci uległo głębokiej przemianie, czego najbardziej widocznymi dowodami są skala zjawiska spożywania alkoholu przez młodzież oraz istotne obniżenie się wieku inicjacji alkoholowej.CEL PRACY: Zdiagnozowanie zjawiska spożywania alkoholu wśród młodzieży w wieku 16-19 lat. MATERIAŁ I METODY: Przedmiotem badań było 83 uczniów klas I i III Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku w wieku 16-19 lat. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Autorski kwestionariusz ankiety zawierał 27 pytań, w tym 5 o dane socjodemograficzne. WNIOSKI:1) Wiek badanej młodzieży, w którym najczęściej dochodziło do pierwszego spożycia alkoholu wynosił od 14. do 18. r. ż.;2) Główne przyczyny, dla których badani sięgali po alkohol to: chęć zaimponowania innym (71,1%) oraz obawa przed odrzuceniem (56,5%); 3) Badana młodzież sięgała po alkohol regularnie, najwięcej osób (40%) raz w tygodniu;4) Najczęściej spożywanym przez badanych alkoholem było piwo, do którego picia przyznało się 48,7% kobiet i 56,9% mężczyzn;5) Ponad 60% badanych nigdy nie miało problemu z zakupem alkoholu przed osiągnięciem pełnoletniości;6) Dominująca część badanych (65%) miała obojętny stosunek wobec picia alkoholu przez nieletnich. pl
dc.abstract.en Introduction: Within the last decades consumption of alcohol by the young people has undergone deep changes. The most visible evidence of this are the scale of alcohol consumption by juveniles and essential lowering of the age when it starts.Main purpose of this work: to set up diagnosis for phenomenon of alcohol consumption by juveniles aged 16-19Material and methods: The scope of research included 83 juveniles of grades I and III of No. 2 Sanok comprehensive school. Research was made by using a diagnostic survey method and questionary used was composed of 27 questions, including 5 of sociodemographic character.Conclusion:1. Most frequently reported age of juveniles first contact with alcohol was 14-18 year;2. Main reason for reaching for alcohol was indicated as a desire to make impression on the others (71%) and a fear of being rejected by the group (56,5%);3. Regular consumption of alcohol by juveniles was reported as 40% of people drinking once a week;4. Most frequently used type of alcohol was beer and it was drunk by 48% of girls and 56,9% of boys;5. More than 60% of young people had never had problems to buy alcohol even before they attained their majority age;6. Majority (65%) of respondents admitted they were indifferent to alcohol being drunk by people under the age. pl
dc.subject.pl spożywanie alkoholu, młodzież, alkoholizm pl
dc.subject.en alcohol consumption, juveniles, alcoholism pl
dc.contributor.reviewer Sura, Piotr [SAP20000551] pl
dc.contributor.reviewer Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90560-167555 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)