Jagiellonian University Repository

Lokalne Grupy Działania, a aktywizacja społeczności lokalnej na przykładzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” działającej na obszarze Miasta i Gminy Wieliczka

pcg.skipToMenu

Lokalne Grupy Działania, a aktywizacja społeczności lokalnej na przykładzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” działającej na obszarze Miasta i Gminy Wieliczka

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Sosin, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:10:08Z
dc.date.available 2020-07-25T04:10:08Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198748
dc.language pol pl
dc.title Lokalne Grupy Działania, a aktywizacja społeczności lokalnej na przykładzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” działającej na obszarze Miasta i Gminy Wieliczka pl
dc.title.alternative Local Action Groups and the activation of the local community on the example of the Association of Local Action Group "Wielicka Wieś" operating within the Town and Commune Wieliczka pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Elżbieta Sosin (2014). „Lokalne Grupy Działania, a aktywizacjaspołeczności lokalnej na przykładzie Stowarzyszenia Lokalna GrupaDziałania „Wielicka Wieś” działającej na obszarze Miasta i GminyWieliczka. Praca magisterska, pod kierunkiem doktora RomanaDorczaka. Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ, s.71, 26 poz. bibl.,rys.4 + 11 tab. + 15 wykresów .Praca poświęcona jest pojęciu zarządza w sektorze publicznym i opisuje współpracęmiędzysektorową w jednej z podkrakowskiej gmin Wieliczka. Na jej obszarzefunkcjonuje organizacja Lokalna Grupa Działania tworząca system pomocy lokalnejspołeczności wykorzystując tym samym pomoc finansową ze środków unijnych orazwiedzę i doświadczenie pracowników.Praca składa się z pięciu rozdziałów powiązanych tematycznie:W rozdziale pierwszym zdefiniowanie zostało pojęcie zarządzania, jegogeneza, ewolucja i historia teorii. Opisano chronologicznie najpopularniejsze szkołyzarządzania, teorie, otoczenie organizacji w jakiej działają i współczesne problemy.W drugiej części zostały rozwinięte podstawowe terminy i pojęciawchodzące w skład zarządzania publicznego.W rozdziale trzecim została scharakteryzowana międzysektorowawspółpraca Lokalnej Grupy Działania. Jej obszar oraz zakres, możliwości finansowegorozwoju i wsparcia dla lokalnych obywateli.W czwartym rozdziale przedstawiono opis badania (ankietę)przeprowadzonego na grupie 35 osób, mieszkańców gminy Wieliczka. Celem badaniabyło uwiarygodnienie założeń hipotez oraz zbadanie wiedzy i znajomości LGD.W ostatnim rozdziale zostały zweryfikowane założenia i hipotezy do badań.Podsumowane zostały działania i znajomość lokalnego społeczeństwa. pl
dc.abstract.en Elżbieta Sosin (2014). "Local Action Groups and the activation ofthe local community on the example of the Association of Local ActionGroup "Wielicka Wieś" operating within the Town and CommuneWieliczka. Master's thesis, under the direction of Dr. Roman Dorczaka.Krakow: Jagiellonian University Institute of ZP, page 71, item. refs.27,drawing 4 + chart 11 + 15table.The work is devoted to the concept of managing in the public sector. Thisstudy describes the cross-sector cooperation in one of the communes United villagenear Cracow. Organization of Local Action Group creates a community supportsystem using the same financial assistance from the EU and the knowledge andexperience of employees.The work consists of five chapters that are all related:The first chapter is to define the concept of management, its genesis, evolutionand history of theory. Describes the history and the most popular school ofmanagement theories, the environment in which organizations operate andcontemporary problems.In the second part has been developed definitions of common terms and conceptswhich fall in the public management.The third chapter has been characterized sectoral collaboration LAGs. Heractions, the area and the extent of financial development opportunities and support forlocal citizens.In the fourth chapter presented a description of the dishes (survey) carried outon a group of 35 people the inhabitants of the municipality. The aim of this study wasto give credibility to the assumptions and hypotheses to explore knowledge andknowledge of the LAG.In the final chapter has been revised assumptions and hypotheses for testing.Summarized the actions and knowledge of the local population. pl
dc.subject.pl ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM -LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA pl
dc.subject.en MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR - LOCAL\nACTION GROUP pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90491-152344 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)