Jagiellonian University Repository

Funkcja ochronna w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy

pcg.skipToMenu

Funkcja ochronna w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy

Show full item record

dc.contributor.advisor Baran, Krzysztof [SAP11012336] pl
dc.contributor.author Banach, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:06:32Z
dc.date.available 2020-07-25T04:06:32Z
dc.date.submitted 2014-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198691
dc.language pol pl
dc.title Funkcja ochronna w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy pl
dc.title.alternative Protective function in separate proceedings in matters of employment law. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem niniejszej pracy jest wskazanie odpowiedzi na pytanie czy przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy pełnią funkcję ochronną poprzez określenie granic wpływu tej funkcji w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy. W pracy została postawiona teza, że asymetria uprawnień i obowiązków procesowych powoduje niesprawiedliwe i nieproporcjonalne zróżnicowanie pozycji stron procesowych, tym samym powoduje, że realizowanie postulatów funkcji ochronnej staje się bez skuteczne lub prowadzi do jej przekroczenia. W pracy zostały omówione pojęcia dotyczące ochrony pracownika w procesowym prawie pracy wynikające ze sporów powstałych na tle indywidualnego prawa pracy. Ze względu na jasność rozważań w pracy zakres przedmiotowy pracy został zawężony do postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy toczących się przed sądami pierwszej instancji. Niniejsza praca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy rozdział został poświęcony definicji funkcji ochronnej w procesowym prawie pracy. W drugim rozdziale przedstawiono konstrukcję stron postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. Trzeci rozdział traktuje o zakresie przedmiotowym spraw z zakresu prawa pracy oraz o funkcji ochronnej w aspekcie fiskalny. Rozdział czwarty traktuje o właściwości miejscowej i rzeczowej sądu w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy oraz o rozpoznawaniu spraw z zakresu prawa pracy poza postępowaniem odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy. Rozdział piaty został poświęcony funkcji ochronnej w trakcie postępowania rozpoznawczego. pl
dc.abstract.en The main objective of this paper is to answer the question whether the provisions of the procedural issues of labor law have a protective function by defining the boundaries of the impact of this function in the judicial proceedings in matters of employment law. The work was put thesis that the asymmetry of powers and duties of the process results in unfair and disproportionate differences in position of the parties in the proceedings, the same causes that the realization of the demands of the protective function becomes effective or not it leads to overspending. The paper discusses the concepts relating to the protection of employees in the process of labor law arising from disputes arising in connection with individual labor law. Due to the brightness of the considerations in the work scope of the work has been narrowed down to proceedings in cases of labor law pending before the courts of first instance. This paper is divided into five chapters. The first chapter is devoted to the definition of a protective function in the process of labor law. The second chapter presents the design of the parties in matters relating to labor law. The third chapter deals with the scope of the matters of labor law and the protection function in terms of the fiscal. The fourth chapter deals with the jurisdiction of the court and in-kind in separate proceedings in matters of labor law and the examination of cases outside the scope of labor law proceedings in separate cases involving labor law. The fifth chapter is devoted to the protective function during the examination proceedings. pl
dc.subject.pl procesowe prawo pracy, funkcja ochronna, pracownik, pracodawca pl
dc.subject.en process labor law, the protection function, the employee, the employer pl
dc.contributor.reviewer Światłowski, Andrzej [SAP11014824] pl
dc.contributor.reviewer Baran, Krzysztof [SAP11012336] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90429-67361 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)