Jagiellonian University Repository

Wpływ poznawczej aktywacji wrażliwości na wartości i poczucia niezależności na poczucie sensu życia.

pcg.skipToMenu

Wpływ poznawczej aktywacji wrażliwości na wartości i poczucia niezależności na poczucie sensu życia.

Show full item record

dc.contributor.advisor Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.contributor.author Lewandowska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:05:35Z
dc.date.available 2020-07-25T04:05:35Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198676
dc.language pol pl
dc.title Wpływ poznawczej aktywacji wrażliwości na wartości i poczucia niezależności na poczucie sensu życia. pl
dc.title.alternative The impact of cognitive activation sensitivity to values and a sense of independence for the meaning of life. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca stanowi eksperymentalną weryfikację założeń libertalo-walorycznego modelu poczucia sensu życia Ostrowskiego (2008). Podjęto próbę aktywizacji przy pomocy tekstów dwóch zmiennych: wrażliwości na wartości oraz poczucia niezależności mierząc jednocześnie ich wpływ na poczucie sensu życia. Podczas aktywizacji struktur poznawczych w celu zwiększenia dostępności do obszarów odpowiadających za wartości i niezależność, posłużono się tekstem „Dezyderaty” oraz tekstem piosenki „Wolność” autorstwa Marka Grechuty. Badanie eksperymentalne przeprowadzono z podziałem badanych na grupę eksperymentalną liczącą 73 osoby (w tym 35 mężczyzn oraz 38 kobiet) oraz grupę kontrolna liczyła 75 osób (w tym 35 mężczyzn oraz 40 kobiet). Eksperymentalna procedura badawcza opierała się na przeczytaniu tekstu i wypełnieniu kwestionariuszy przez grupę eksperymentalną, w tym samym czasie grupa kontrolna wypełniała kwestionariusze bez zapoznania się z materiałem aktywizującym. Do badania użyto Kwestionariusza Poczucia Niezależności, Kwestionariusza Wartości oraz Kwestionariusza Poczucia Sensu Życia. Statystyczna weryfikacja hipotez potwierdziła jedynie założenie odnośnie aktywizacji poczucia niezależności po przeczytaniu tekstu Marka Grechuty Wolność. Nie można było potwierdzić założeń odnośnie wpływu tekstu „Dezyderaty” na wrażliwość wobec wartości. Jak i nie można stwierdzić zmiany w poczuciu sensu życia mimo wzrostu poczucia niezależności. pl
dc.abstract.en This work is an attempt at experimental verification of the libertial-valuegrounded theory of meaning of life created by Ostrowski (2008). The aim of the study was activation two variables: sensitivity to values and a sense of independence by the texts and measured their impact on the meaning of life. During the activation of cognitive structures in order to increase accessibility to the areas corresponding to the values and independence, were used the text of "Desiderata" and the text of the song "Freedom" by Mark Grechuta. The study was conducted by dividing respondents into experimental group numbering 73 people (including 35 men and 38 women) and the control group consisted of 75 people (including 35 men and 40 women). Experimental test procedure based on a reading of the text and filling in questionnaires by the experimental group, at the same time the control group filled the questionnaires without knowing the activating material. The study used the Questionnaire Sense of Independence, Values Questionnaire and Sense of Life Questionnaire. Statistical verification of hypothesis only confirmed the assumption of regarding the activation a sense of independence after reading the text of song "Wolność" which was written by Mark Grechuta. It didn't confirm assumptions about the impact of the text "Desiderata" on sensitivity to value. It also didn't bring changes in the level of sense of meaning in life despite an increase in the sense of independence. pl
dc.subject.pl sens życia, wartości, poczucie niezależności, pl
dc.subject.en meaning of life, values, sense of independence pl
dc.contributor.reviewer Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.contributor.reviewer Pilecka, Barbara [SAP11016040] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90411-112773 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)