Jagiellonian University Repository

Przyszłość instytucji licencji i deregulacji w prawie administracyjnym na przykładzie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

pcg.skipToMenu

Przyszłość instytucji licencji i deregulacji w prawie administracyjnym na przykładzie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Show full item record

dc.contributor.advisor Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.author Ladyca, Jolanta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:04:49Z
dc.date.available 2020-07-25T04:04:49Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198664
dc.language pol pl
dc.title Przyszłość instytucji licencji i deregulacji w prawie administracyjnym na przykładzie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. pl
dc.title.alternative Future of the institution of the licence and the deregulation in the administrative law on the example of the act from 22 August 1997 about the protection of persons and possessions. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia zagadnienie licencji oraz deregulacji w prawie administracyjnym. Pierwszy rozdział skupia się na pojęciu licencji w nauce prawa oraz jej postrzeganiu na gruncie prawa własności intelektualnej, w tym prawa wynalazczego oraz autorskiego czy też prawa publicznego gospodarczego. Mimo wszystko najwięcej uwagi zostało poświęcone instytucji licencji a prawie administracyjnym. Dla lepszego zrozumienia wspomnianej instytucji, wskazano jej elementy charakterystyczne, ukazując podobieństwa i różnice z innymi formami reglamentowanymi, takimi jaki koncesja czy zezwolenie.W kolejnym rozdziale ukazano zagadnienie licencji na przykładzie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Przedstawiono wymogi kwalifikacyjne pracowników ochrony, sposoby uzyskania licencji we wcześniejszym porządku prawnym oraz zjawisko deregulacji na tle obowiązujących przepisów. Nie pominięto również ustawowych i organizacyjno-technicznych zasad wykonywania działalności pracownika ochrony. Wskazano na pragmatyczne realizowanie ochrony, uprawnienia pracowników oraz konsekwencje ich przekroczenia, czynności nadzorcze wobec tego zawodu oraz współpracę podmiotów ochrony z innymi jednostkami. Powyższe zagadnienia porównano do poprzednio obowiązującego stanu prawnego. Praca ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o znaczenie licencji oraz deregulacji jako konieczności bądź niepotrzebnego wymysłu. pl
dc.abstract.en This work is presenting the issue of the licence and the deregulation in the administrative law.The first chapter is focusing on comprehending the licence in the learning of the law and for her for perceiving on land of the law of the intellectual property, in it the law on inventions and author's or of economic public law. Despite everything the most attention was devoted to the institution of the licence but the administrative law. For a better understanding this institution, characteristic elements were shown her, portraying resemblances and differences with other rationed forms, so which the concession or the permission.In another partition an issue of the licence was portrayed on the example of the act from 22 August 1997 about the protection of persons and possessions. Qualifying requirements of security officers, ways of obtaining a licence in the more previous law and a phenomenon of deregulations were described in the face of provisions in force.Also statutory and organizational-technical principles of performing activity of the security officer weren't omitted. I pointed out to pragmatic carrying out the protection, entitlements of employees and consequences of crossing them, supervisory activities in that case of profession and cooperation of entities of the protection with other individuals. Above issues were compared to the legal status previously being in force.This work is aimed at granting a licence to the answer to a question for meaning and of the deregulation as the need or the unnecessary fabrication. pl
dc.subject.pl licencja, deregulacja, decyzja administracyjna, ochrona, pracownik ochrony. pl
dc.subject.en licence, deregulation, administrative decision, security, security officer. pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.contributor.reviewer Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90398-100276 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)