Jagiellonian University Repository

Mobbing w prawie pracy

pcg.skipToMenu

Mobbing w prawie pracy

Show full item record

dc.contributor.advisor Sobczyk, Arkadiusz [SAP11014189] pl
dc.contributor.author Hodacki, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:01:02Z
dc.date.available 2020-07-25T04:01:02Z
dc.date.submitted 2014-09-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198610
dc.language pol pl
dc.title Mobbing w prawie pracy pl
dc.title.alternative Mobbing in the labour law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Mobbing w prawie pracy.Pojęcie mobbingu zostało wprowadzone do kodeksu pracy ustawą nowelizacyjną z dnia 14.11.2003r, która zaczęła obwiązywać z dniem 1 stycznia 2004r. Prawna definicja mobbingu znajduje się w paragrafie 2 art. 943 kodeksu pracy. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto pracownik, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania, którego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.Sprawcą mobbingu może być zarówno sam pracodawca, jak również osoby występujące w zakładzie pracy w jego imieniu, przełożeni i kierownicy, oraz szeregowi pracownicy. Jednak z punktu widzenia przepisów o mobbingu prawną i finansową odpowiedzialność za mobbing ponosi wyłącznie pracodawca. To na nim bowiem spoczywa, zgodnie z art. 943 § 1 kodeksu pracy, obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Definicyjne przesłanki mobbingu muszą wystąpić łącznie, oraz muszą być wykazane przez pracownika. Ponadto pracownik, dochodzący od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego, będzie musiał udowodnić skutek mobbingu w postaci rozstroju zdrowia. pl
dc.abstract.en Mobbing in the labour law. The concept of mobbing has been introduced into the Labour Code by the amending Act of 14.11.2003, which came into force on January 1, 2004. The legal definition of mobbing is included in paragraph 2 of art. 943 of the Labour Code. According to the wording of this provision, mobbing means any act or behaviours relating to an employee or directed against the employee, consisting of persistent and prolonged harassment or intimidation of an employee, resulting in his/her decreased evaluation of occupational usefulness, causing or intended to humiliate or ridicule the employee, isolate him/her or eliminate from a team of colleagues. Employee who suffers of disorder of health because of mobbing may claim from the employer the relevant sum of money as compensation for the damage suffered. In addition, an employee who terminated the employment contract as a result of mobbing, has the right to claim compensation from the employer, which may not be less than the minimum wage. Perpetrator of mobbing can be either the employer himself, as well as those acting in the workplace on his behalf, supervisors and managers, and line workers. However, from the point of view of the provisions on mobbing, legal and financial responsibility for mobbing shall be borne solely by the employer, as in accordance with art. 943 par. 1 of the Labour Code, s/he is the one who has the obligation to counteract mobbing. Definitional premises of mobbing must occur together, and must be reported by the employee. In addition, employee, claiming financial compensation from the employer, s/he will have to prove the effect of mobbing in form of a health disorder. pl
dc.subject.pl mobbing w prawie pracy, definicja mobbingu, prawo pracy, kodeks prawa pracy, dyskryminacja, pl
dc.subject.en mobbing in the labour law, definition of mobbing, labour law, code of labor law, discrimination pl
dc.contributor.reviewer Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.contributor.reviewer Sobczyk, Arkadiusz [SAP11014189] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90338-19688 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)