Jagiellonian University Repository

Komercjalizacja street artu. Studium socjologiczne w oparciu o zastaną literaturę

pcg.skipToMenu

Komercjalizacja street artu. Studium socjologiczne w oparciu o zastaną literaturę

Show full item record

dc.contributor.advisor Gumuła, Wiesław [SAP14004265] pl
dc.contributor.author Bątorek, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:00:35Z
dc.date.available 2020-07-25T04:00:35Z
dc.date.submitted 2014-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198603
dc.language pol pl
dc.title Komercjalizacja street artu. Studium socjologiczne w oparciu o zastaną literaturę pl
dc.title.alternative Commercialization of street art. Sociological study based on the found literature pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Analiza zjawiska komercjalizacji street artu jest w niniejszej rozprawie próbą zrozumienia rzeczywistości którą obserwujemy codziennie- wszechogarniającej konsumpcji, podporządkowywaniu kapitalizmowi wszelkich nisz, społecznych odłamów. Wszystko co odbiega od norm społecznych, a co zyskuje swoich zwolenników, natychmiast staje się czymś co można sprzedać, lub za pomocą czego można sprzedawać. W pracy koncentrować się będę na tym, jak ewoluował street art od ruchu społecznego (który nosił pewne znamiona niezgody na zastany porządek, czy też potrzeby artystycznej ekspresji) do kolejnego narzędzia marketingowego. Istotną kwestią jest próba interpretacji zjawiska street artu w kontekście społeczeństwa konsumpcyjnego. Temat ten nie został jeszcze dokładnie zgłębiony. Powstało kilka prac, które dość pobieżnie opisują ten stan. Inspiracją do napisania tejże pracy było moje zainteresowanie kulturą street artu. Głównymi celami mojej pracy jest zastanowienie się na tezami które stawiam:1. Początkowo niezależny ruch społeczny został poddany mechanizmom rynkowym i skomercjalizował się.2. Komercjalizacja ma negatywny wpływ na sztukę uliczną.3. Artyści uliczni stosują strategie oporu w stosunku do dominacji kultury konsumpcyjnej. pl
dc.abstract.en Analysis of the phenomenon of the commercialization of street art is in this trial an attempt to understand reality we are seeing overwhelming everyday consumption, capitalism subduing all niches, social factions. Everything that deviates from social norms, and gaining their supporters, it immediately becomes something that can be sold, or by what you can sell. In this paper I will focus on how street art has evolved from a social movement (which bore some signs of disagreement with the existing order, or the need for artistic expression) to the next marketing tool.An important issue is the attempt to interpret the phenomenon of street art in the context of consumer society. This topic has not yet been thoroughly deepened. Several studies that quite briefly describe the condition. The inspiration to write of that work was my interest in the culture of street art. The main objectives of my work is a reflection on the theses that put:1 Initially independent social movement has been subjected to market mechanisms and commercialized to.2 Commercialization has a negative impact on street art.3rd Street artists use strategies of resistance to the dominance of consumer culture. pl
dc.subject.pl street art, komercjalizacja , kultura konsumpcyjna pl
dc.subject.en street art, commercialization, consumer culture pl
dc.contributor.reviewer Romaniszyn, Krystyna [SAP11011380] pl
dc.contributor.reviewer Gumuła, Wiesław [SAP14004265] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90331-86429 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)