Jagiellonian University Repository

Kompetencje menadżerskie i zarządzanie kompetencjami menadżerskimi w sektorze bankowym

pcg.skipToMenu

Kompetencje menadżerskie i zarządzanie kompetencjami menadżerskimi w sektorze bankowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.contributor.author Mazur, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:59:12Z
dc.date.available 2020-07-25T03:59:12Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198581
dc.language pol pl
dc.title Kompetencje menadżerskie i zarządzanie kompetencjami menadżerskimi w sektorze bankowym pl
dc.title.alternative Management competence and powers of the management menadżerskimi in the banking sector. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy omówione zostały zagadnienia kształtowania się kompetencji menadżerskich i zarządzania kompetencjami menadżerskimi w sektorze bankowym. Dynamiczny rozwój sektora bankowego powoduje, że zagadnienia te są ważne w praktyce bankowej. O sukcesie wielu współczesnych firm decyduje profesjonalizm oraz skuteczność kadry menadżerskiej. Celem pracy była analiza zagadnienia kształtowania się kompetencji menadżerskich i zarządzania kompetencjami menadżerskimi w odniesieniu do poglądów reprezentowanych w nauce zarządzania. Przeprowadzone zostały badania ankietowe, w których podjęto próbę analizy praktyki bankowej w zakresie zarządzania kompetencjami menadżerskimi. Badania dowiodły, że menedżer banku musi posiadać umiejętności interpersonalne, wiedzę oraz doświadczenie gwarantujące skuteczność pracy menedżera banku i zespołu sprzedażowego. Zastosowano metodę badawczą polegającą na opracowaniu kwestionariusza ankiety dla pracowników banku oraz kwestionariusza oceny kompetencji menadżerskich dla menedżera. Wyniki badań ankietowych wskazują, że pracownicy banku wysoko oceniają kompetencję menedżerów. Rozumienie i definiowanie pojęcia kompetencji menadżerskich w literaturze zarządzania, jak i w praktyce bankowej są identyczne. Menedżerowie uważają, że najskuteczniejszą metodą rozwoju kompetencji menadżerskich jest coaching. Menedżer oddziału banku powinien posiadać umiejętność zarządzania pracą zespołu sprzedażowego. Proces zarządzania kompetencjami menadżerskimi towarzyszy realizacji codziennych obowiązków i nie jest rozwinięty w wystarczającym stopniu. pl
dc.abstract.en At work were discussed issues of managerial competence and powers of the management menadżerskimi in the banking sector. Dynamic development of the banking sector means that these issues are important in banking practice. The success of many of today's companies choose professionalism and effectiveness of human resources management positions. The aim of the work was an analysis of issues of managerial competence and powers of the management with regard to the menadżerskimi of views represented in science management. Surveys have been carried out, in which an attempt analysis of banking practices in the management of competence menadżerskimi. Studies have proven that the Bank Manager must possess interpersonal skills, knowledge and experience to ensure the effectiveness of the work of the Bank Manager and sales team. The test method has been applied to the development of a questionnaire survey for Bank staff and managerial competence assessment questionnaire for the Manager. Survey results indicate that employees of the Bank highly assess the competence of managers. Understanding and defining the concept of managerial competence in management literature, as well as in the banking practice are identical. The managers consider that the most effective way to the development of managerial skills is coaching. Bank branch manager should have the ability to manage a sales team work. Competence management process menadżerskimi is accompanied by the implementation of the daily duties and is not developed sufficiently. pl
dc.subject.pl kompetencje menadżerskie – menedżer – sektor bankowy - zarządzanie kompetencjami menadżerskimi – zespół sprzedażowy. pl
dc.subject.en management competence - banking sector – manager - managing competencies menadżerskimi - sales team. pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.reviewer Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90308-151926 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie własnością intelektualną pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)