Jagiellonian University Repository

Satysfakcja z pracy pielęgniarek pracujących w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

pcg.skipToMenu

Satysfakcja z pracy pielęgniarek pracujących w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Show full item record

dc.contributor.advisor Gniadek, Agnieszka [SAP20001867] pl
dc.contributor.author Kołek, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:58:50Z
dc.date.available 2020-07-25T03:58:50Z
dc.date.submitted 2014-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198575
dc.language pol pl
dc.title Satysfakcja z pracy pielęgniarek pracujących w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pl
dc.title.alternative Satisfaction of nurses working in the Department of Anesthesiology and Intensive Care and professional personality pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl StreszczenieWstęp: Praca odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Jest wartością, która nadaje życiu sens, przynosi uczucie spełnienia, daje możliwość stworzenia przyjaznego, inspirującego kręgu zawodowego oraz uzewnętrzniania się właściwości osobowych człowieka. W obecnych czasach posiadanie stałego zatrudnienia, które tworzy podstawę bytu materialnego stało się fundamentalnym czynnikiem mającym wpływ na życie człowieka, a jako główny wskaźnik stosunku wobec pracy uważa się stopień zadowolenia z jej wykonania. Cel: Celem badań było określenie satysfakcji z wykonywanego zawodu pielęgniarek pracujących w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Weryfikacji dokonano w ujęciu różnych typów osobowości zawodowej. Dodatkowo otrzymane wyniki porównano z wynikami grupy kontrolnej tj. pielęgniarkami pracującymi na oddziałach Pediatrii i Interny. Metoda: Badanie zostało przeprowadzone na grupie 60 pielęgniarek pracujących w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na grupie kontrolnej, składającej się z 20 pielęgniarek z oddziału Pediatrii i 20 pielęgniarek z oddziału Interny na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety oraz wystandaryzowanego Kwestionariusza Preferencji Zawodowych. Wnioski: Ponad połowa badanych w OAiIT jest zadowolona z pracy (70%). Jednakże, na tle grupy kontrolnej zadowolenie to utrzymuje się na średnim poziomie, ponieważ na pediatrii pracuje 85%, a na internie 50% zadowolonych respondentów. Satysfakcja z pracy pielęgniarek zależy od wielu czynników, m.in.: pomocy pacjentom oraz ich wdzięczności, pracy zmianowej lub pracy z dziećmi. Czynniki socjodemograficzne nie wpływają na satysfakcję zawodową pielęgniarek w OAiIT, a preferencje personalne tychże osób różnią się od preferencji pielęgniarek z grupy kontrolnej, pracujących w oddziałach Pediatrii i Interny. Nie zaobserwowano zależności pomiędzy satysfakcją z pracy pielęgniarek w OAiIT a ich typem osobowości. pl
dc.abstract.en SummaryIntroduction: Work plays a huge role in the life of every human being. Is the value that gives meaning to life, brings a feeling of accomplishment, gives you the ability to create a friendly, professional and inspiring circle to manifest the personal characteristics of man. Nowadays, having a permanent employment that forms the basis of material existence has become a fundamental factor in human life, and as the main indicator of attitude towards work is the level of satisfaction with its performance. Aim: The aim of the study was to determine satisfaction with the occupation of nurses working in the Department of Anesthesiology and Intensive Care. Verification has been made in terms of different types of vocational personality. In addition, the results were compared with those of the control group, nurses working on the wards of pediatrics and internal medicine.Method: The study was conducted on a group of 60 nurses working in the Department of Anesthesiology and Intensive Care and control group, consisting of 20 nurses from the department of pediatrics and 20 nurses from the department of internal medicine in the province of Malopolska and Podkarpackie. The method of diagnostic survey, using a proprietary standardized questionnaire and Vocational Preferences Questionnaire.Conclusions: More than half of the respondents in the Department of Anesthesiology and Intensive Care are satisfied with the work (70%). However, against the background of the control group satisfaction is maintained at an average level, because pediatrics is working 85%, and at the internal 50% of respondents satisfied. Job satisfaction of nurses depends on many factors, m.in .: help patients and their gratitude, shift work or working with children. Socio-demographic factors do not affect the job satisfaction of nurses in the Department of Anesthesiology and Intensive Care, and personal preferences of these people are different from the preferences of nurses in the control group, working in departments of Pediatrics and Internal Medicine. There was no relationship between job satisfaction of nurses in the Department of Anesthesiology and Intensive Care and their personality type. pl
dc.subject.pl satysfakcja z pracy, praca pielęgniarek, pielęgniarstwo, osobowość pl
dc.subject.en work satisfaction, nurses work, nursing, personality pl
dc.contributor.reviewer Gniadek, Agnieszka [SAP20001867] pl
dc.contributor.reviewer Nowacka, Anna [SAP20001653] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90302-167258 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)