Jagiellonian University Repository

Poczucie umiejscowienia kontroli i style radzenia sobie ze stresem u jawnych i ukrytych bezrobotnych rolników

pcg.skipToMenu

Poczucie umiejscowienia kontroli i style radzenia sobie ze stresem u jawnych i ukrytych bezrobotnych rolników

Show full item record

dc.contributor.advisor Żarczyński, Zbigniew [SAP11007906] pl
dc.contributor.author Duniec, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:56:38Z
dc.date.available 2020-07-25T03:56:38Z
dc.date.submitted 2014-09-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198540
dc.language pol pl
dc.title Poczucie umiejscowienia kontroli i style radzenia sobie ze stresem u jawnych i ukrytych bezrobotnych rolników pl
dc.title.alternative Locus of control and coping with stress among the open and the hidden unemployed farmers. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Bezrobocie jest ważnym problemem społecznym, który dotyczy ogromnej liczby osób. Niezwykle istotną kwestią jest charakter występującego na danym obszarze bezrobocia. Mierzalne bezrobocie ma charakter jawny i dotyczy szerokiej gamy zawodów. Istnieje jednak jeszcze bezrobocie o charakterze ukrytym, które nie jest uwzględniane w dokonywanych pomiarach nasilenia wskazanego zjawiska. Szczególne nasilenie bezrobocia o charakterze niejawnym występuje w grupie rolników, wśród których rzeczywisty jego poziom jest kilkunastokrotnie wyższy w stosunku do wskazanego w oficjalnych raportach. Bezrobocie nie jest jednak wyizolowanym ekonomicznie problemem, ma ono także wpływ na życie społeczne i psychiczne jednostki pozostającej bez zatrudnienia. W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie, czy można wskazać różnicę pomiędzy bezrobotnymi rolnikami jawnymi i ukrytymi pod względem stylu radzenia sobie ze stresem oraz poczucia umiejscowienia kontroli. Podjęto także próbę znalezienia innych czynników różnicujących wskazane grupy. Grupę badaną stanowiły 72 osoby w wieku 19 – 54 lat. Została ona podzielona na dwie podgrupy ze względu na rodzaj bezrobocia charakteryzujący osoby badane. W celu przeprowadzenia badania wykorzystano następujące narzędzia pomiarowe: Inwentarz Stylów Radzenia Sobie (CISS) autorstwa N. Endler i J. Parker, Skalę I – E autorstwa J. Rottera oraz autorską ankietę dotyczącą struktury bezrobocia. W niniejszej pracy zostały postawione dwie hipotezy główne. Tylko jedną z nich udało się częściowo potwierdzić, druga hipoteza nie została potwierdzona. pl
dc.abstract.en Unemployment is an import ant problem affecting a huge number of people. An extremely important issue is the nature of unemployment occurring in a given unemployment area. Measurable unemployment is of open character and covers a wide range of occupations. However there is also hidden unemployment which is not shown in the reports on the intensity of this phenomenon. Particularly intense hidden unemployment is present among farmers. It is many times higher than the unemployment level presented in the official reports. However unemployment is not an isolated economic problem as if affects social and mental life of the unemployed person. In my paper I attempted to find out whether it is possible to find out the differences between the open unemployed farmers and the hidden unemployed ones concerning their ways of coping with stress and locus of control. I also tried to find some other factors which make the above mentioned groups different. The group I examined consisted of 72 persons aged 19 – 54 years. I divided the group into two subgroups according to the type of unemployment. In my research I used the following measuring tools: Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) by N. Endler and J. Parker, Scale I-E by J. Rotter, and author’s questionnaire on the structure of unemployment. In my paper I put forward two main hypotheses. Only one of the two main hypotheses was partly proved, the other one was not proved. pl
dc.subject.pl poczucie umiejscowienia kontroli, style radzenia sobie ze stresem, bezrobocie jawne, bezrobocie ukryte, rolnik pl
dc.subject.en locus of control, coping with stress, open unemployment, hidden unemployment, farmer pl
dc.contributor.reviewer Wontorczyk, Antoni [SAP11013303] pl
dc.contributor.reviewer Żarczyński, Zbigniew [SAP11007906] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90267-99489 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)