Jagiellonian University Repository

Znaczenie tytułu rozdziału grupującego przepisy karne dla wykładni znamion typów czynów zabronionych w nim pomieszczonych

pcg.skipToMenu

Znaczenie tytułu rozdziału grupującego przepisy karne dla wykładni znamion typów czynów zabronionych w nim pomieszczonych

Show full item record

dc.contributor.advisor Raglewski, Janusz [SAP11017477] pl
dc.contributor.author Wochal, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:55:52Z
dc.date.available 2020-07-25T03:55:52Z
dc.date.submitted 2014-10-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198528
dc.language pol pl
dc.title Znaczenie tytułu rozdziału grupującego przepisy karne dla wykładni znamion typów czynów zabronionych w nim pomieszczonych pl
dc.title.alternative Significance of chapter's title which groups penal rules for interpretation of features of a prohibited act placed in a specific chapter pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Podstawowym celem niniejszej pracy magisterskiej jest próba opisania znaczenia tytułu rozdziału w ustawie karnej dla interpretacji poszczególnych typów czynów zabronionych a także opis poszczególnych typów czynów zabronionych dla których tytuł rozdziału ma istotne znaczenie oraz ocenę stanu prawnego przepisów karnych zawartych w ustawach szczególnych w relacji do tytułu rozdziału. Opisane przeze mnie zagadnienie jest istotne z punktu widzenia relacji do dobra prawnego, które chroni określony przepis. Niestety w literaturze i orzecznictwie zagadnienie to często bywa ignorowane lub odczytywane błędnie. Istotne jest również zaklasyfikowanie znaczenia tytułu rozdziału w ustawie karnej do określonego typu wykładni. Najbardziej adekwatnym wnioskiem jest przyjęcie, iż wykładnia językowa jest odpowiednia dla tego zagadnienia. W pracy dyplomowej zostały opisane szczegółowe typy czynów zabronionych w kodeksie karnym, w których istotne wątpliwości mogą zostać rozwiązane poprzez zwrócenie uwagi na tytuł rozdziału, w którym się znajdują. Na końcu dokonano przedstawienia stanu prawnego przepisów karnych zawartych w ustawach szczególnych w relacji do zatytułowania rozdziałów w danych aktach prawnych. pl
dc.abstract.en This Master’s Thesis aims to describe the significance of chapter’s title in penal law for interpretation of features of a prohibited act and also particular features of a prohibited act for which chapter’s title has an important meaning. As well, Master’s Thesis aims to appraise actual penal rules placed outside the penal code and their’s relation to a chapter’s title. The issue described by the author is important because of a significance of connection with legal interest. Unfortunately, the literature on the subject and the judicial decisions often ignore this problem or apply it with flaws. Also classification of a significance of chapter’s title to the particular interpretation is very important. The most adequate conclusion is to classify this problem to the language interpretation. The thesis also describes particular features of a prohibited act in the penal code, in which there are important doubts that can be solved with chapter’s title significance. The thesis ends with an analysis of the penal rules placed outside the penal code and their relation to the entitling of specific chapters. pl
dc.subject.pl tytuł rozdziału w ustawie karnej, tytuł rozdziału w kodeksie karnym, dobro prawne a tytuł rozdziału pl
dc.subject.en Significance of chapter's title, chapters title in penal code, legal interest and chapter's title pl
dc.contributor.reviewer Bogdan, Grzegorz [SAP11016014] pl
dc.contributor.reviewer Raglewski, Janusz [SAP11017477] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90254-112365 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)