Jagiellonian University Repository

STRES ORGANIZACYJNY WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ – DIAGNOZA I PROCEDURY INTERWENCYJNE

pcg.skipToMenu

STRES ORGANIZACYJNY WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ – DIAGNOZA I PROCEDURY INTERWENCYJNE

Show full item record

dc.contributor.advisor Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.author Grygar, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:55:18Z
dc.date.available 2020-07-25T03:55:18Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198519
dc.language pol pl
dc.title STRES ORGANIZACYJNY WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ – DIAGNOZA I PROCEDURY INTERWENCYJNE pl
dc.title.alternative ORGANIZATIONAL STRESS AMONG DEALERS PHARMACEUTICAL INDUSTRY - DIAGNOSIS AND INTERVENTIONAL PROCEDURES pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszych pracy dyplomowej była diagnoza stresu wśród przedstawicieli handlowych oraz przygotowanie procedury interwencyjnej dla organizacji, w której pracują respondenci. Ów organizacja to firma branży farmaceutycznej mająca swoją siedzibę w Krakowie. Obecnie jest tu zatrudnionych 97 pracowników. Grupę respondentów stanowiło 30 przedstawicieli handlowych zajmujących się dystrybucją leków oraz kosmetyków. W pracy skoncentrowano się na określeniu źródeł stresorów, satysfakcji z pracy, poczuciu umiejscowienia kontroli oraz sposobach niwelowania stresu.Badanie zostało przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2014 roku. Ankietowani zostali poproszeni o wypełnienie polskiej wersji Kwestionariusza stresu organizacyjnego (OSI) autorstwa C. L. Coopera, S. J. Sloana oraz S. Williamsa. Część teoretyczna pracy zawiera ogólne informacje na temat stresu zawodowego, następstw jego działania, a także sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Zawarto tu również prezentację najistotniejszych koncepcji stresu organizacyjnego. W części empirycznej zaprezentowano na wykresach wyniki przeprowadzonego badania, które następnie zostały przeanalizowane oraz zinterpretowane. Na zakończenie pracy przedstawiono procedurę interwencyjną, która ma na celu redukcję stresu odczuwalnego przez przedstawicieli handlowych firmy farmaceutycznej, a także wzrost satysfakcji z wykonywanej przez respondentów pracy. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis was the diagnosis of stress among sales representatives and preparing the interventional procedure for the organization in which respondents work. That organization is a pharmaceutical company having its registered seat in Cracow. Now there are 97 staff employed. Group of respondents consisted of 30 sales representatives for the distribution of drugs and cosmetics. The study focused on identifying the sources of stressors, job satisfaction, sense of locus of control and ways of eliminating stress. The survey was conducted in late April and early May 2014. Respondents were asked to complete the Polish version of the Questionnaire of organizational stress (OSI) by C.L. Cooper, S.J. Sloan and S. Williams. The theoretical part of the work contains general information about occupational stress, the consequences of his actions, as well as ways of coping with stressful situations. It includes also the presentation of the most important concepts of organizational stress. In the empirical part is presented in the graphs the results of the study, which were then analyzed and interpreted. At the end of the thesis is presented a procedure for the intervention, which aims to reduce the stress perceived by sales representatives of pharmaceutical companies, as well as increased satisfaction with work performed by the respondents. pl
dc.subject.pl stres, organizacja, źródła stresu pl
dc.subject.en stress, organization, sources of stress pl
dc.contributor.reviewer Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90244-114538 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)