Jagiellonian University Repository

Marketing terytorialny jako podstawa kreowania wizerunku miasta na przykładzie miasta Zakopane

pcg.skipToMenu

Marketing terytorialny jako podstawa kreowania wizerunku miasta na przykładzie miasta Zakopane

Show full item record

dc.contributor.advisor Sroślak, Grzegorz [SAP11019938] pl
dc.contributor.author Szczechowicz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:49:28Z
dc.date.available 2020-07-25T03:49:28Z
dc.date.submitted 2014-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198426
dc.language pol pl
dc.title Marketing terytorialny jako podstawa kreowania wizerunku miasta na przykładzie miasta Zakopane pl
dc.title.alternative Territorial marketing as the basis for creating the image of the city as an example of Zakopane pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest omówienie i przedstawienie marketingu terytorialnego. Wskazanie jak ważna jest problematyka marketingu terytorialnego we współczesnym świecie i gospodarce rynkowej. Przedstawione zostały posiadane przez miejscowośc zasoby w taki sposób by zachęcic potencjalnych turystów do przybywania. Zdefiniowano wybrane rodzaje marketingu, oraz zaprezentowano plan marketingowy jako kierunek dążenia do osiągnięcia zamierzonego celu. Scharakteryzowano konkurencyjne miejscowości w powiecie Tatrzańskim oraz przedstawiono sytuację gospodarczą miasta. Omówiono zasadnicze elementy, które muszą zostac poprawione i zmodernizowane aby miasto w przyszłości mogło się rozwijac i funkcjonowac jak najlepiej. pl
dc.abstract.en The aim of study is to discuss and present territorial marketing. An indication of how important is the issue of territorial marketing in the modern world and the market economy. The town it was held by the resources such a way as to encourage potential tourists to arrivals. Selected types of marketing are defined and presented a marketing plan as the direction of efforts to achieve the intended purpose. Characterized competitive Tatra village in the district and presents the economic situation of the city. Discusses the key elements that need to be improved and upgraded to the city in the future could develop and function best. pl
dc.subject.pl Marketing - Turystyka - Miasto pl
dc.subject.en Marketing - Tourism - the City pl
dc.contributor.reviewer Gancarczyk, Jacek [SAP11020304] pl
dc.contributor.reviewer Sroślak, Grzegorz [SAP11019938] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90146-171823 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)