Jagiellonian University Repository

Zapamiętywanie i koncentracja uwagi licealistów a chronotyp, jakość snu i poziom senności dziennej.

pcg.skipToMenu

Zapamiętywanie i koncentracja uwagi licealistów a chronotyp, jakość snu i poziom senności dziennej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kontrymowicz-Ogińska, Halszka [SAP20000457] pl
dc.contributor.author Fil, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:47:12Z
dc.date.available 2020-07-25T03:47:12Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198390
dc.language pol pl
dc.title Zapamiętywanie i koncentracja uwagi licealistów a chronotyp, jakość snu i poziom senności dziennej. pl
dc.title.alternative High school students' memorization and concentration in relation to their chronotype, the sleep quality and daytime sleepiness. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl StreszczenieCel. Ocena sprawności zapamiętywania i koncentracji uwagi licealistów w związku z ich chronotypem, jakością snu i sennością dzienną.Metody. Uczniowie wypełnili Kwestionariusz Chronotypu 2, Pittsburgh Sleep Quality Index i Epworth Sleepiness Scale. Ponadto, trzy razy w ciągu jednego dnia (o godz. 8:05, 10:55 i 13:10) brali udział w teście sprawdzającym ilość zapamiętanych informacji z czytanych przez badaczkę tekstów.Wyniki. Przebadano 101 uczniów liceum w wieku 16-17 lat (dziewczęta – 66,3%, chłopcy – 33,7%). Średnia dla wskaźnika poranności-wieczorności wynosi 22,99, a dla wskaźnika amplitudy 20,84. Średni wynik PSQI to 5,81, a ESS to 7,85. Analiza korelacji nie pozwoliła wykryć żadnej, statystycznie istotnej zależności pomiędzy oceną jakości snu (PSQI) a wynikami testu zapamiętywania i koncentracji. Analiza nie pozwala na stwierdzenie związków pomiędzy poziomem senności dziennej a poziomem zapamiętywania i koncentracji. Nie stwierdzono występowania statystycznie istotnych zależności pomiędzy wartościami skali poranność-wieczorność a wynikami testów zapamiętywaniai koncentracji. Okazuje się, że nie ma statystycznie istotnej zależności pomiędzy wartościami miary poranności-wieczorności i poziomem senności dziennej, mierzonej za pomocą skali ESS. W przypadku skali ESS, jak i PSQI, można mówić o pewnej różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami, która jednak nie jest istotna statystycznie. Wnioski. Przyjęty schemat badawczy nie pozwolił na wykrycie spodziewanych różnic dziennych w zakresie procesów poznawczych. Badanie należałoby powtórzyć przy większej kontroli czynników potencjalnie modyfikujących (np. czas wypełniania testu). pl
dc.abstract.en AbstractObjective: To estimate relation between memorization and concentration and chronotype, sleep quality and daytime sleepiness in high school students.Methods: The participants filled out The Chronotype Questionnaire v.2, Pittsburgh Sleep Quality Index and Epworth Sleepiness Scale. In addition they took part in tests verifying quantity of remembered information from texts read by the author, three times a day (8:05 a.m., 10:55 a.m., 1.10 p.m.).Results: The study comprised 101 high school students aged 16-17 years (66.3% female; 33.7% male). The average morningness-eveningness score was 22.99 and amplitude score was 20.84. The PSQI average was 5.81 and the ESS average – 7.85. Analysis of correlation did not show statistically significant dependence between sleep quality (PSQI) and outcomes of memorization/memory and concentration tests. Moreover, there is no correlation between daytime sleepiness and memorization and concentration level. Relation between morningness-eveningness score and results of memory and concentration tests is not significant. The dependency between morningness-eveningness and daytime sleepiness (ESS) did not appear. Sex differences appeared in ESS and PSQI, but they were not significant. Conclusion: The scheme of research did not let to detect expected circadian differences in cognitive processes. The procedure should be re-experimented with higher control of potentially modifying factors (e.g. duration of answering the test). pl
dc.subject.pl chronotyp, senność dzienna, jakość snu, zapamiętywanie i koncentracja uwagi, młodzież pl
dc.subject.en chronotype, daytime sleepiness, sleep quality, memorization and concentration, adolescents pl
dc.contributor.reviewer Kontrymowicz-Ogińska, Halszka [SAP20000457] pl
dc.contributor.reviewer Gerc, Krzysztof [SAP11019607] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90107-113020 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)