Jagiellonian University Repository

Sposoby radzenia sobie ze stresem, a satysfakcja z pracy i życia u pracowników informatyki- Inżynierów Oprogramowania.

pcg.skipToMenu

Sposoby radzenia sobie ze stresem, a satysfakcja z pracy i życia u pracowników informatyki- Inżynierów Oprogramowania.

Show full item record

dc.contributor.advisor Żarczyński, Zbigniew [SAP11007906] pl
dc.contributor.author Przetacznik, Edyta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:46:57Z
dc.date.available 2020-07-25T03:46:57Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198386
dc.language pol pl
dc.title Sposoby radzenia sobie ze stresem, a satysfakcja z pracy i życia u pracowników informatyki- Inżynierów Oprogramowania. pl
dc.title.alternative The strategies of coping with stress and the satisfaction with work and life of Software Engineers. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl StreszczenieStrategie radzenia sobie ze stresem oraz satysfakcja z życia i pracy jest obszarem wielu badań i obserwacji. Poniższa praca jest próbą zbadania czy zagadnienia te tworzą wspólnie zależności u Inżynierów Oprogramowania. Badania zostały przeprowadzone na 60 Inżynierach Oprogramowania zatrudnionych w firmie Motorola. Zostali poproszeni o wypełnienie metryczki oraz trzech narzędzi badawczych. Pierwszy z nich to Wielowymiarowy Inwentarz do pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem- COPE, w adaptacji Zygfryda Juczyńskiego i Niny Ogińskiej- Bulik. Kolejnym jest Skala satysfakcji z życia- SWLS, również adaptacji Juczyńskiego. Ostatnim jest Kwestionariusz Zadowolenia z Pracy, którego autorami są Weiss, Dawis, England i Lofquist.Na postawione pytanie badawcze „Czy Inżynierowie Oprogramowania różnią się między sobą pod względem stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem, czy i jaki to ma wpływ na jakość ich życia, rozumianą jako poziom satysfakcji, a także czy jest to zdeterminowane stażem pracy w firmie, a także poziomem zadowolenia z pracy, którą wykonują?” sformułowano następującą odpowiedź. Na podstawie analizy statystycznej, zostało potwierdzone, iż zachodzi korelacja pomiędzy satysfakcją z pracy, a satysfakcją z życia, oraz, że Inżynierowie Oprogramowania o wyższej satysfakcji z życia wybierają aktywne radzenie sobie ze stresem. Kolejną potwierdzoną hipotezą jest fakt, iż wyższej satysfakcji z pracy towarzyszy wzrost zażywania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz spadek poszukiwania wsparcia i koncentracja na emocjach. Ponadto wyniki wskazują, że im dłuższy staż pracy, tym mniej strategii radzenia sobie ze stresem jest wykorzystywanych. pl
dc.abstract.en AbstractThe strategies of coping with stress and the satisfaction with life and work are the area of a lot of research and observations. The following master’s thesis is an attempt to check if these topics share common relations at Software Engineers.The research has been done on 60 Software Engineers hired at Motorola company. They have been asked to fill in the metric and three research tools. The first one was Multidimensional Coping Inventory - COPE, in the adaptation of Zygfryd Juczyński and Nina Ogińska- Bulik. The next one was Satisfaction with Life Scale - SWLS, also in adaptation of Juczyński. The last one was Job Satisfaction Questionnaire, by Weiss, Dawis, England and Lofquist.The research question was if Software Engineers differ between each other in terms of coping with the stress strategies, if and how that affects their life understood as the satisfaction level, and also, if it is determined by work experience and the level of job satisfaction that they are doing. The respondents formulated the following answers. Based on the statistical analysis it has been confirmed that the correlation between the job satisfaction and their life satisfaction exists, and that Software Engineers who show higher satisfaction choose active ways to cope with stress. Another confirmed hypothesis is the fact that the higher the job satisfaction is correlated with a higher index of the intake of alcohol and psychoactive drugs and the decrease in searching for support and concentration on emotions. Moreover, the results show that the longer the work experience the engineers have, the fewer strategies of coping with stress are used. pl
dc.subject.pl stres, strategie radzenia sobie ze stresem, motywacja, satysfakcja, Inżynierowie Oprogramowania pl
dc.subject.en stress, strategies of coping with stress, motivation, satisfaction, Software Engineers pl
dc.contributor.reviewer Wontorczyk, Antoni [SAP11013303] pl
dc.contributor.reviewer Żarczyński, Zbigniew [SAP11007906] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90100-115188 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)