Jagiellonian University Repository

Mobbing w pracy. Analiza prawna i psychospołeczna

pcg.skipToMenu

Mobbing w pracy. Analiza prawna i psychospołeczna

Show full item record

dc.contributor.advisor Pałecki, Krzysztof pl
dc.contributor.author Grzelec, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:44:44Z
dc.date.available 2020-07-25T03:44:44Z
dc.date.submitted 2014-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198351
dc.language pol pl
dc.title Mobbing w pracy. Analiza prawna i psychospołeczna pl
dc.title.alternative Mobbing at work. Legal and psychosocial analysis pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Instytucja mobbingu wprowadzona została do Kodeksu Pracy ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. Wraz z obowiązywaniem od 1 stycznia 2004 r. regulacji prawnych omawianego zjawiska powstało wiele wątpliwości dotyczących jego ustawowej definicji. W orzeczeniach sądów powszechnych a także Sądu Najwyższego brak jednak jednolitej wykładni przepisów antymobbingowych. Celem pracy jest charakterystyka mobbingu oraz ocena roli regulacji ustawowej w rozwiązaniu tego problemu społecznego. W pierwszym rozdziale przedstawiono charakterystykę zjawiska mobbingu na płaszczyźnie psychospołecznej. W rozdziale tym zaprezentowana została geneza i etymologia pojęcia, główne założenia koncepcji terroru psychicznego w miejscu pracy, jego fazy, typologie oraz indywidualne skutki mobbingu. W rozdziale drugim przedstawiono pojęcie mobbingu w nauce o zarządzaniu zasobami ludzkimi. W tym celu na początku rozważań ujęte zostały konsekwencje nękania psychicznego, jakie ponoszą wszyscy pracownicy organizacji. Dokonano także rozróżnienia strategii zarządzania personelem w przedsiębiorstwie pozwalających wyeliminować zjawisko mobbingu oraz sprzyjających jego powstaniu. W ostatniej części pracy prawnej analizie poddano wprowadzone do Kodeksu Pracy przepisy dotyczące mobbingu, odpowiedzialności pracodawcy za jego wystąpienie oraz roszczeń pracownika z tytułu poniesionych krzywd. Odniesiono się do praktyki orzeczniczej sądów w zakresie oceny występowania znamion mobbingowych. Na zakończenie sformułowano ocenę przyjętych rozwiązań na gruncie Kodeksu Pracy oraz wskazano na możliwość wprowadzenia zmian regulacji ustawowej tego problemu społecznego pl
dc.abstract.en The mobbing institution was introduced in the Labour Code with the act of 14 November 2003. When legal regulations governing the phenomenon in question came into force on 1 January 2004, numerous doubts arose concerning its statutory definition. Common courts and the Supreme Court’s rulings do not provide any uniform interpretation of anti-mobbing provisions. The goal of this paper is to provide mobbing characteristics and the assessment of the role of statutory regulations in solving this social issue. The first chapter presents the characteristics of mobbing against the psychosocial background. This chapter offers the genesis and etymology of the concept, main assumptions of psychic terror at work, its stages, typology and individual results of mobbing. The second chapter presents mobbing in human resources science. To achieve this goal, initial considerations provide consequences of psychological harassment suffered by all employees in a given organisation. Moreover, the chapter distinguishes between human resources management strategy allowing for the elimination of mobbing and fostering its occurrence in a company. The last part of the paper is dedicated to legal analysis of provisions introduced in the Labour Code concerning mobbing, employer’s responsibility for its occurrence and employee’s claims due to incurred damage. There is reference to courts’ decision-making practice in the scope of evaluation of the occurrence of mobbing features. At the end, an evaluation of the adopted in the Labour Code solutions is offered and the possibility of amending the statutory regulation concerning this social problem is presented. pl
dc.subject.pl mobbing-pracownik-nękanie-mobber-organizacja pl
dc.subject.en mobbing-employee-harassment-mobber-organization pl
dc.contributor.reviewer Czapska, Janina [SAP11009787] pl
dc.contributor.reviewer Pałecki, Krzysztof pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90063-102955 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)