Jagiellonian University Repository

Prometeizm polityki wschodniej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

pcg.skipToMenu

Prometeizm polityki wschodniej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Rzegocki, Arkady [SAP11016328] pl
dc.contributor.author Światłowski, Bartosz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:33:28Z
dc.date.available 2020-07-25T03:33:28Z
dc.date.submitted 2014-09-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198172
dc.language pol pl
dc.title Prometeizm polityki wschodniej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pl
dc.title.alternative Promethean eastern policy of President Lech Kaczynski pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca prezentuje ideowe korzenie polityki wschodniej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Stanowiący fundament dyplomacji Prezydenta RP wymiar wschodni związany był z pewnymi tradycjami polskiej myśli politycznej, która na przestrzeni wieków wskazywała na szczególną rolę Rzeczypospolitej na wschodnich rubieżach cywilizacji europejskiej. Polska, jako przedmurze chrześcijaństwa, forpoczta cywilizacji judeochrześcijańskiej dawała wyraz pewnemu fenomenowi politycznemu – filozofii politycznej łączącej regionalny imperializm z wolnościową demokracją szlachecką. Polityka Jagiellonów okazała się nieustającą inspiracją także dla niepodległościowych środowisk walczących przeciwko obcym zaborcom w XIX i na początku XX wieku. Do dziedzictwa I Rzeczpospolitej nawiązywał marszałek Józef Piłsudski, próbujący na progu niepodległości II Rzeczpospolitej wskrzesić idee federacji polsko – litewskiej. Z przeszłością Rzeczpospolitej Obojga Narodów polemizowali Roman Dmowski i obóz Narodowej Demokracji, upatrujący w egoizmie narodowym adekwatne remedium na geopolityczne wyzwania nowoczesności. Wreszcie, rozwijany na uboczu głównego nurtu wydarzeń politycznych ruch prometejski akcentował nieodzowność polskiego czynnika w wyzwalaniu narodów zniewolonych przez carską, a z czasem sowiecką dominację. Nieodzowność fundowaną tak na podstawie przekonania o wzmacnianiu bezpieczeństwa państwa polskiego, jak i uznaniu pewnych cywilizacyjnych, aksjologicznych imponderabiliów, obronionych w starciu z bolszewickim wrogiem. W pierwszym rozdziale zaprezentowano główne zasady prometejskiej wizji spraw międzynarodowych, podstawowe ideowe inspiracje prometeistów, najważniejsze instytucje, organy prasowe oraz wpływ prometeizmu na kształtowanie polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej. Rozdział drugi zawiera przegląd najważniejszych tez i argumentów głównych oponentów polityki Piłsudskiego i jego prometejskich współpracowników – przedstawicieli narodowej prawicy. W trzeciej części pracy znalazła się analiza polityki wschodniej oraz energetycznej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, będących wyrazem uwspółcześnienia historycznej wersji prometeizmu w nowych, zmienionych okolicznościach międzynarodowych. pl
dc.abstract.en The work presents an idealistic roots of Eastern policy of President Lech Kaczynski. Forming the Foundation of the President of the Republic of Poland Eastern dimension of diplomacy he was associated with certain traditions of the Polish political thought that over the centuries the particular role of the Republic of Poland on the eastern edges of European civilization. Poland, as the area to the neighboring Christian, Judeo-Christian civilization gave the word a political at this typically Dutch phenomenon-political philosophy linking the regional imperialism from the libertarian philosophy noble democracy. The Jagiellonians policy turned out to be a timeless inspiration for pro-independence backgrounds fighting against a strange duel in the 19th and at the beginning of the 20th century. To the heritage and the Republic Marshal alluded Józef Piłsudski, who is on the threshold of independence of the second Republic to revive the ideas of the Federation of the Polish-Lithuania. With the past of the Republic of Polish-Lithuanian Commonwealth disagree Roman Dmowski and the national camp democracy, upatrujący and upatrujący national selfishness in an adequate remedy for the geopolitical challenges of modernity. Finally, developed out of the way mainstream political events move touted promethean Polish liberation of enslaved Nations factor indispensability by Tsarist and Soviet domination. Indispensability of fundation so on the basis of beliefs about the strengthening of the security of the Polish State, as well as the recognition of some civilization, axiological rules against the Bolshevik the enemy. In the first chapter presents the main principles of promethean vision of International Affairs, the basic ideas inspiration, the most important institutions, bodies and the impact of the releases on prometheus shaping foreign policy of the second Republic. The second chapter provides an overview of the most important and also the main argument of opponents to the policies of Piłsudski and his promethean Associates-representatives of the national right. In the third part of the work was policy analysis of energy and President Lech Kaczynski, which are an expression of the historical actualization promethean version in the new international circumstances, as amended. pl
dc.subject.pl Prometeizm, polityka wschodnia, Lech Kaczyński pl
dc.subject.en Promethean movement, eastern policy, Lech Kaczynski pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.contributor.reviewer Rzegocki, Arkady [SAP11016328] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89863-128095 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia strategiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)