Jagiellonian University Repository

Wybrane cechy osobowości a satysfakcja ze związku nieformalnego u dorosłych kobiet.

pcg.skipToMenu

Wybrane cechy osobowości a satysfakcja ze związku nieformalnego u dorosłych kobiet.

Show full item record

dc.contributor.advisor Pilecka, Barbara [SAP11016040] pl
dc.contributor.author Czarnecki, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:29:53Z
dc.date.available 2020-07-25T03:29:53Z
dc.date.submitted 2014-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198120
dc.language pol pl
dc.title Wybrane cechy osobowości a satysfakcja ze związku nieformalnego u dorosłych kobiet. pl
dc.title.alternative Selected personality traits and the satisfaction of informal relationship among adult women. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca bazuje na gruncie psychologii osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii związków romantycznych. Dodatkowo pewne zagadnienie zostały przedstawione z perspektywy psychologii ogólnej. Jej cel stanowi znalezienie odpowiedzi na pytanie czy kobiety w związkach małżeńskich różnią się od kobiet w związkach partnerskich w kontekście zmiennych typu płci psychologicznej, satysfakcji ze związku, postawy wobec mężczyzn oraz obrazu partnera.Praca spełnia kryteria pracy empirycznej. Aby zweryfikować poziom powyższych zmiennych posłużono się narzędziami badawczymi. Są to Inwentarz Płci Psychologicznej (IPP), Lista Przymiotnikowa (ACL), Skala Satysfakcji ze Związku oraz Dyferencjał Semantyczny Osgooda ułożony specjalnie dla potrzeb niniejszej pracy. W badaniu wzięło udział 60 kobiet znajdujących się w związku małżeńskim lub w związku partnerskim, przy czym obie te grupy liczyły równo po trzydzieści osób.Część teoretyczna pracy obejmuje treści związane z problematyką płci psychologicznej, satysfakcji ze związku, postaw oraz obrazu psychologicznego. Omówione zostały w niej definicje, ujęcia, koncepcje oraz modele, które mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia powyższych zagadnień. Stanowią one podłoże teoretyczne dla przeprowadzonych badań. Zaprezentowane pojęcia zostały scharakteryzowane z perspektywy holistycznej, odnoszą się do ogólnej koncepcji zagadnienia, a także zostały ukazane przez pryzmat bliskich związków romantycznych. pl
dc.abstract.en This thesis is based upon the theoretical foundation of the personality psychology with particular emphasis on psychology of close romantic relationships. Further some of the problems were present from the perspective of general psychology. The main aim of the paper is to answer the question if the women in marriage vary from women in informal relationships in the context of following variables of psychological sex type, relationship satisfaction, attitude towards men and representation of partner. This thesis meets the criteria of empirical work. Thus, to verify level of presented variables there were used several research tools. They were Sex Type Inventory, Adjective Check List (ACL), Relationship Satisfaction Scale and Osgood Semantic Differential Scale, which was particularly formed for the purpose of this paper. In this research 60 women in marriage or informal relationship divided in two equal groups were surveyed.The theoretical part of the work encompasses the aspects related to the field of psychological sex type, relationship satisfaction, attitude and psychological representation. This part of thesis presents the definitions, approaches, concepts and models, which play crucial role in understanding the above-mentioned problems and constitute the theoretical basis for the conducted research. The concepts were presented in holistic approach relating both to the general aspect of the phenomenon and from the close romantic relationships. pl
dc.subject.pl Związek nieformalny, formalny; satysfakcja, androgynia pl
dc.subject.en Informal/formal relationship; satisfaction, androgyny pl
dc.contributor.reviewer Pilecka, Barbara [SAP11016040] pl
dc.contributor.reviewer Wasilewska, Monika [SAP11015433] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89792-136171 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)