Jagiellonian University Repository

Współczesne polskie kino historyczne. Próba charakterystyki na przykładzie wybranych filmów z lat 2009-2013

pcg.skipToMenu

Współczesne polskie kino historyczne. Próba charakterystyki na przykładzie wybranych filmów z lat 2009-2013

Show full item record

dc.contributor.advisor Klich-Kluczewska, Barbara [SAP11018422] pl
dc.contributor.author Chowaniak, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:29:34Z
dc.date.available 2020-07-25T03:29:34Z
dc.date.submitted 2014-09-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198115
dc.language pol pl
dc.title Współczesne polskie kino historyczne. Próba charakterystyki na przykładzie wybranych filmów z lat 2009-2013 pl
dc.title.alternative "The Contemporary Polish cinema history. An attempt to characterize the example of selected films from the years 2009-2013 ". pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca stanowi próbę prezentacji polskiego kina historycznego w latach 2009-2013. W tym okresie następuje kumulacja obrazów, traktujących o ważnych momentach z najnowszej historii Polski, które cieszą się zarówno dobrymi opiniami krytyków filmowych, stosunkowo dużą frekwencją widzów w kinach, oraz które są nagradzane na najważniejszych festiwalach filmowych. Analizowanych jest 10 filmów, których akcja toczy się w czasie II wojny światowej i w okresie PRL. Powyższe filmy cieszą się także dużą popularnością i wysokimi ocenami w największych internetowych bazach filmowych. Rozprawa w I rozdziale stawia pytanie o teoretyczne ujęcia analizy filmu traktującego o przeszłości. Są to ujęcia zarówno badaczy polskich jak i światowych. W drugim rozdziale przedstawione zostaje charakterystyka kina polskiego po 1989 roku wobec przeszłości, szczególnie w aspekcie komercjalizacji rodzimej kinematografii w tamtym okresie. Trzeci rozdział to analiza artykułów najważniejszych tytułów polskiej prasy, w odniesieniu do historii w recenzowanych filmach. pl
dc.abstract.en The master thesis is an attempt to present Polish historical cinema in the years 2009-2013. During this period we noted the accumulation of productions which talking about important moments of recent Polish history, which enjoy both the good opinions of critics, a relatively large turnout of spectators in cinemas, and which are awarded at major film festivals. In thesis are analyzed the 10 films, the story set during World War II and the communist period. These films are also very popular and high grades in the largest online movie databases. A dissertation study in the chapter poses the question of the theoretical analysis of the film treats the recognition of the past. These are vieves of Polish and world researchers. The second chapter is presented the characteristics of Polish cinema after 1989, to the past, especially in terms of commercialization of domestic cinematography at the time. The third chapter is an analysis of the most important titles of articles in the Polish press, in relation to the history of the peer-reviewed films. pl
dc.subject.pl historia w filmie,Wizualizacje przeszłości,Historia Kina polskiego,Recenzje filmów historycznych pl
dc.subject.en Story in the film,\nVisualization of the past,\nHistory of Polish Cinema,\nReviews of historical films pl
dc.contributor.reviewer Klich-Kluczewska, Barbara [SAP11018422] pl
dc.contributor.reviewer Pudłocki, Tomasz [SAP11019900] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89784-13638 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)