Jagiellonian University Repository

Spór o wolną wolę w świetle osiągnięć filozofii i nauk empirycznych oraz jego konsekwencje dla prawa.

pcg.skipToMenu

Spór o wolną wolę w świetle osiągnięć filozofii i nauk empirycznych oraz jego konsekwencje dla prawa.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gizbert-Studnicki, Tomasz [SAP11005376] pl
dc.contributor.author Diskau, Błażej pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:23:58Z
dc.date.available 2020-07-25T03:23:58Z
dc.date.submitted 2014-09-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198026
dc.language pol pl
dc.title Spór o wolną wolę w świetle osiągnięć filozofii i nauk empirycznych oraz jego konsekwencje dla prawa. pl
dc.title.alternative Dispute about free will under achievements of philosophy and empirical sciences and their implications for law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia podstawowe zagadnienia wprowadzające do dyskusji w przedmiocie wolnej woli takich jak: przedstawienie definicji wolnej woli i determinizmu, zarysowanie poglądów na wzajemne oddziaływanie umysłu i mózgu, oraz sporu prowadzącego pomiędzy kompatybilistami i inkompatybilistami. Praca zawiera przedstawienie wybranych zagadnień dotyczącej woli trzech filozofów: Arystotelesa, św. Augustyna oraz Davida Hume. Część dotycząca nauk empirycznych ma celu przedstawienie wybranych eksperymentów przedstawicieli nauk przyrodniczych i psychologii. W tej części znajduje się omówienie teorii psychonów Johna Eccles'a, eksperymentu Benjamina Libeta oraz poglądów Daniela Wegnera sugerujących, że wola wola jest jedynie iluzją. Część prawna ma na celu ukazanie problemów związanych z przyjęciem istnienia determinizmu i skutków do których może to doprowadzić dla polskiego prawa karnego i cywilnego. pl
dc.abstract.en This paper concerns introduction to basic issues in the discussions on free will such as: definitions of free will and determinism, the concepts of interference between brain and mind and dispute between compatibilism and incompatibilism. This work includes the presentation of selected issues concerning the will of three philosophers: Aristotle, Saint Augustine and David Hume.The part concerning the empirical sciences is to present some experiments carried out by representatives of the natural sciences and psychology. In this section there is a discussion of the theory of psychons by John Eccles, Benjamin Libet experiment and views of Daniel Wegner suggesting that the free will is only an illusion. The law section is to show the problems associated with the adoption of the existence of determinism and the effects of which may have to the Polish criminal and civil law. pl
dc.subject.pl Wolna wola, determinizm, filozofia, nauki empiryczne, prawo pl
dc.subject.en Free will, determinism, philosophy, empirical sciences, law pl
dc.contributor.reviewer Płeszka, Krzysztof [SAP11008730] pl
dc.contributor.reviewer Gizbert-Studnicki, Tomasz [SAP11005376] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89654-116978 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)