Jagiellonian University Repository

Związki zawodowe jako podmiot zbiorowego prawa pracy

pcg.skipToMenu

Związki zawodowe jako podmiot zbiorowego prawa pracy

Show full item record

dc.contributor.advisor Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.contributor.author Ziobro, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:23:47Z
dc.date.available 2020-07-25T03:23:47Z
dc.date.submitted 2014-09-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198023
dc.language pol pl
dc.title Związki zawodowe jako podmiot zbiorowego prawa pracy pl
dc.title.alternative Trade unions as an entity of collective labour law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Temat mojej pracy magisterskiej to "Związki zawodowe jako podmiot zbiorowego prawa pracy". Wybrałam ten temat, ponieważ chciałam pokazać, że związki zawodowe są bardzo ważne dla społeczeństwa, szczególnie dla pracowników. Głównym celem związków zawodowych jest ochrona praw i interesów pracowników. Związki zawodowe reprezentują i chronią zbiorowe prawa i interesy wszystkich pracowników, bez względu na ich przynależność do związków zawodowych. Moja praca magisterska składa się z 4 rozdziałów.W pierwszym rozdziale przedstawiłam ogólne cechy związków zawodowych, takie jak: niezależność oraz dobrowolne członkostwo. Ponadto wymieniłam podmioty, które posiadają prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. W tym rozdziale wskazałam też akty prawne, które są podstawami prawnymi dla funkcjonowania związków zawodowych. Najważniejsze z nich są Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.Rozdział drugi poświęciłam funkcji reprezentacyjnej związków zawodowych oraz związanej z nią kwestii reprezentatywności prawnej. Reprezentatywność znajduje zastosowanie w warunkach pluralizmu związkowego i pozwala wskazać związki zawodowe kompetentne do działania w konkretnej sytuacji. W rozdziale tym przedstawiłam reprezentatywność na szczeblu zakładowym, ponadzakładowym i ogólnokrajowym.Następne rozdziały dotyczą kompetencji związków zawodowych w zakresie zbiorowych praw. Związki zawodowe mają wyłączne prawo do prowadzenia sporów zbiorowych. Moim zdaniem ta kompetencja jest jedną z najważniejszych kompetencji związków zawodowych. Procedura rozwiązywania sporów zbiorowych składa się z dwóch obowiązkowych etapów: rokowań i mediacji oraz z fakultatywnego etapu, czyli arbitrażu. Ponadto związki zawodowe mają prawo do organizowania strajku oraz posiadają uprawnienia w przypadku zwolnień grupowych i transferu przedsiębiorstwa. Związki zawodowe prowadzą konsultacje z pracodawcą, których celem jest uniknięcie bądź zmniejszenie rozmiaru zwolnień grupowych, a w przypadku transferu przedsiębiorstwa ochrona dotychczasowych praw i interesów pracowników, pomimo zmiany pracodawcy. pl
dc.abstract.en The theme of my master's thesis is "Trade unions as an entity of collective labour law". I chose this theme because I wanted to show that trade unions are very important for society, especially for employees. The main objective of trade unions is to protect the rights and interests of the workers. The trade unions represent and protect collective rights and interests of all the workers regardless of membership of trade unions. My master' s thesis consists of 4 chapters. In the first chapter I present features of trade unions such as independence and facultative membership. Moreover, I present entities which have the right to create and join trade unions. In this chapter I indicate also acts which are legal basis for the functioning of trade unions. The most important of them are Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 and Trade Unions Act of 23 May 1991. The second chapter I dedicate to representative function of trade unions and legal representativeness. Representativeness applies in case of trade unions to pluralism and indicates trade unions which are competent to action in a specific situation. In this chapter I showed representativeness at company's, supra-company's and nationwide levels. The next chapters are concerning trade unions competencies of collective rights. Trade unions have exclusive right to lead collective dispute. In my opinion this competence is one of the most important of all competencies. The procedure of solving collective disputes consists of two obligatory stages: negotiations and mediation and facultative stage which is arbitration. Furthermore, trade unions have the right to organise a strike. Trade unions have rights in the case of collective redundancies and transfer of a business. Trade unions are consulting with employers to avoid or reduce collective redundancies. pl
dc.subject.pl związki zawodowe, reprezentatywność, spór zbiorowy, zwolnienia grupowe, strajk pl
dc.subject.en trade unions, representativeness, collective dispute, collective redundancies, strike pl
dc.contributor.reviewer Sobczyk, Arkadiusz [SAP11014189] pl
dc.contributor.reviewer Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89651-170371 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)