Jagiellonian University Repository

Impulsowa spektroskopia mikrofalowa w centrach barwnych NV-

pcg.skipToMenu

Impulsowa spektroskopia mikrofalowa w centrach barwnych NV-

Show full item record

dc.contributor.advisor Gawlik, Wojciech [SAP11005398] pl
dc.contributor.author Stós, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:22:17Z
dc.date.available 2020-07-25T03:22:17Z
dc.date.submitted 2014-07-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197999
dc.language pol pl
dc.title Impulsowa spektroskopia mikrofalowa w centrach barwnych NV- pl
dc.title.alternative Pulsed microwave spectroscopy of NV- centers pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Impulsowa spektroskopia mikrofalowa jest fundamentem wielu zaawansowanych technik badawczych centrów NV- w diamencie. Celem pracy było wykonanie oprogramowania sterującego eksperymentem spektroskopii impulsowej w najprostszym możliwym wariancie, tj. przy wykorzystaniu sekwencji złożonej z dwóch impulsów lasera oraz jednego impulsu mikrofalowego.Centra barwne NV- są stabilnymi defektami struktury krystalicznej diamentu powstałymi z połączenia wakancji z substytucyjnym atomem azotu. Pojedyncze centrum NV- zachowuje się jak sztuczny atom, przez co zdolne jest do absorpcji i emisji kwantów promieniowania. Układ wzbudzony laserem zielonym (532 nm) wykazywał emisję promieniowania o długości fal 637 nm.Wzbudzona populacja centrów NV- wykazuje fluorescencję proporcjonalną do poziomu polaryzacji spinowej stanu podstawego. Praca opisuje zjawiska optycznego wzbudzania tej polaryzacji oraz metody optycznej detekcji jej poziomu. Opisane zjawiska są fundamentalne dla badań spektroskopii mikrofalowej w centrach NV-.W pracy opisano podstawowe zjawiska charakterystyczne dla centrum azot-wakancja. Są to m. in. obserwacja relaksacji spin-sieć, obserwacja oscylacji Rabiego oraz optyczna detekcja rezonansu magnetycznego (ODMR).Końcowa część pracy stanowi opis układu eksperymentalnego, funkcji wykonanego oprogramowania oraz przybliża proces akwizycji danych. Opisano zachowania układu wynikające ze zmiany poszczególnych parametrów pomiarowych oraz metody obserwacji poszczególnych zjawisk charakterystycznych dla centów NV-.Poprawność działania wykonanej aplikacji została zweryfikowana przez wykonanie szeregu sesji pomiarowych. Pomiary zostały wykonane w seriach dających przekrojowy obraz ewolucji układu dla zmian jednego z parametrów. Zarejestrowano m. in. widma ODMR, oscylacje Rabiego oraz przebiegi relaksacji spinowej. pl
dc.abstract.en Pulsed microwave spectroscopy is the foundation of many advanced research techniques of NV- centers in diamond. The aim of this study was to implement control software for the pulsed spectroscopy experiment, in its simplest possible variant - with the use of one microwave impulse and two laser impulses. The NV- centers are stable point defects in diamond's crystal structure, new-created by the connection of vacancy and substitutional nitrogen atom. Single NV- center is capable of absorbing and then emitting quantum radiation. Diamond excited by green laser light (532 nm) emits red light with a wavelength of 637 nm.Excited population of NV- centers shows fluorescence proportional to the ground state spin polarization. Thesis describes the mechanism of optical pumping which is used in the process of polarization, and the methods for optical detection of polarization level. Additionally thesis introduces basic phenomena characteristic for nitrogen-vacancy centers such as: spin-lattice relaxation, Rabi oscillations and optically detected magnetic resonance (ODMR).Ending part contains description of the experimental system, functionality of implemented software and explains the process of data acquisition. Influence of single parameters on the system and measuring methods were also described.Correctness of the application was verified by the series of measurements involving, among others, spin-lattice relaxation, Rabi nutation and ODMR spectra. pl
dc.subject.pl impulsowa, spektroskopia, mikrofalowa, NV, diament pl
dc.subject.en pulsed, microwave, spectroscopy, NV, diamond pl
dc.contributor.reviewer Gawlik, Wojciech [SAP11005398] pl
dc.contributor.reviewer Dzierżęga, Krzysztof [SAP11013197] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89625-142080 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)