Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego nauczyciela

Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego nauczyciela

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Huget, Patrycja [SAP11018094] pl
dc.date.accessioned 2016-01-18T06:23:37Z
dc.date.available 2016-01-18T06:23:37Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19794
dc.language pol pl
dc.title Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego nauczyciela pl
dc.title.alternative Prevention of burnout syndrome pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-101 pl
dc.identifier.weblink http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/4193/4258 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia współczesną koncepcję procesu wypalenia zawodowego oraz czynniki determinujące jego powstawanie. Zawód nauczyciela ze względu na konieczność budowania interakcji społecznych wymaga wielu umiejętności, nazywanych zasobami osobistymi. Ich brak może być predyktorem wypalenia zawodowego. Ważnymi zasobami osobistymi są: wewnętrzne poczucie kontroli, umiejętność twórczego myślenia, budowanie relacji osobistych, dających wsparcie społeczne oraz twardość. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego polega na rozwijaniu tych umiejętności, pozwalających efektywnie radzić sobie w trudnych sytuacjach pl
dc.abstract.en The article presents the modern concept of the process of burnout and the factors determining its formation. The teaching profession, because of the need to build social interaction, requires many skills, called personal resources. Their absence may be a predictor of burnout. Important personal resources are: internal locus of control, creative thinking, building personal relationships, giving social support and hardness. Prevention of burnout syndrome means developing these skills, enabling to cope with difficult situations more effectively pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl syndrom wypalenia zawodowego pl
dc.subject.pl profilaktyka wypalenia zawodowego pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en burnout syndrom pl
dc.subject.en occupational burnout prevention pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,53 pl
dc.identifier.doi 10.14746/pi.2015.1.2.7 pl
dc.identifier.eissn 2450-6435 pl
dc.title.journal Polonistyka. Innowacje pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-13 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach