Jagiellonian University Repository

Zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym

pcg.skipToMenu

Zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Ćwiąkalski, Zbigniew [SAP11005986] pl
dc.contributor.author Nowak, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:19:04Z
dc.date.available 2020-07-25T03:19:04Z
dc.date.submitted 2014-09-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197948
dc.language pol pl
dc.title Zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym pl
dc.title.alternative Qualified murders in the Polish penal law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska obejmuje problematykę zabójstwa kwalifikowanego w polskim prawie karnym. Zostały w niej poruszone zagadnienia dotyczące m.in. funkcjonowania zasady prawnej ochrony życia w polskim i międzynarodowym porządku prawnym. Przedstawiono również teoretycznoprawne aspekty różnicowania zabójstwa w typie podstawowym i w typie kwalifikowanym oraz terminologię funkcjonującą obecnie w języku prawniczym dla określenia tego przestępstwa. Dalsza część pracy prezentuje zagadnienie zabójstwa kwalifikowanego w ujęciu historyczno-prawnym, odwołując się tym samym do regulacji występujących w kodyfikacjach państw zaborczych oraz w kolejnych projektach kodeksów karnych z 1932 r. oraz 1969 r. Przedstawione zostały również kolejne projekty nowelizacji obecnej regulacji oraz postulaty dotyczące zmian aktualnego brzmienia art. 148 k.k. Najobszerniejsza część pracy dotyczy konstrukcji obecnej regulacji zabójstwa ciężkiego oraz wykładni poszczególnych postaci tego przestępstwa. Analiza tej materii została przeprowadzona w oparciu o stanowiska prezentowane w doktrynie prawa karnego oraz orzecznictwie polskich sądów. W celach prawno-porównawczych nawiązano do uregulowań występujących na gruncie kodyfikacji innych państw europejskich. Podjęto również próbę rozwiązania licznych sporów teoretycznoprawnych wynikłych z aktualnego brzmienia art. 148 § 2 i 3 k.k. Ostatnia część pracy obejmuje niektóre zagadnienia dotyczące wymiaru kar oraz środków karnych za zabójstwo kwalifikowane. W tym kontekście szczególnie istotną wydaje się problematyka nowelizacji art. 148 § 2 k.k. z 2005 r. oraz konsekwencje z nią związane. Rezultat analizy dokonanej w oparciu powyższe źródła stanowi krytyczne spojrzenie na aktualny stan prawny oraz, w konsekwencji, podjęcie próby przedstawienia hipotetycznych rozwiązań legislacyjnych mających na celu korektę obecnego brzmienia art. 148 § 2 i 3 k.k. pl
dc.abstract.en This master’s thesis presents information about qualified murders in the Polish penal law. The first chapter comprises essential information about the principle of the protection of human life in polish and international law. Furthermore, it presents theoretical differences between homicide and qualified murders. It also contains terminology for this crime in the polish legal language. The second chapter of this master’s thesis presents information about the history of this regulation in the Polish penal law. First of all, it contains the analysis of the Austrian penal code of 1852, German penal code of 1871 and Russian penal code of 1903. Moreover, it presents information about qualified murders in the projects of penal code from 1932 and 1969. It also comprises the actual regulation this crime in polish penal code and postulates concerning amendments. The most extensive part of this master’s thesis is dedicated to interpretation of the article 148 § 2 and 3 penal code. This analysis is based on opinions which was presented in the doctrine and judgements of polish courts. It also presents the part of actual European regulation concerning qualified murderer. Furthermore, it contains the most important problems related to functioning this regulation in the Polish legal order. The last part of this master’s thesis presents information about punishments and penal measure for the qualified murders. Especially, it comprises information about the amendment of article 148 § 2 penal code from 2005 and penal measure concerning on disfranchisement. The end result of this master’s thesis constitutes the critical attitude the actual regulation of the qualified murders and, in consequence, implicates hypothetic legal solutions concerning qualified murders in polish penal code. pl
dc.subject.pl Zabójstwo kwalifikowane, zabójstwo ciężkie, szczególne okrucieństwo, motywacja zasługująca na szczególne potępienie, pozbawienie praw publicznych. pl
dc.subject.en Qualified murders, homicide, protection of human life, project of penal law from 1932. pl
dc.contributor.reviewer Raglewski, Janusz [SAP11017477] pl
dc.contributor.reviewer Ćwiąkalski, Zbigniew [SAP11005986] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89567-136254 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)