Jagiellonian University Repository

Trening akulturacyjny oparty na metodzie symulacji. Rozwijanie kompetencji międzykulturowej poprzez podejście zadaniowe

pcg.skipToMenu

Trening akulturacyjny oparty na metodzie symulacji. Rozwijanie kompetencji międzykulturowej poprzez podejście zadaniowe

Show full item record

dc.contributor.advisor Turek, Przemysław [SAP11014347] pl
dc.contributor.author Bodzioch, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:17:34Z
dc.date.available 2020-07-25T03:17:34Z
dc.date.submitted 2014-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197924
dc.language pol pl
dc.title Trening akulturacyjny oparty na metodzie symulacji. Rozwijanie kompetencji międzykulturowej poprzez podejście zadaniowe pl
dc.title.alternative A Simulation-Based Approach to Acculturation Training. Developing Intercultural Competence Through Task Approach pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest prezentacja koncepcji zajęć językowych opartych na metodzie symulacji mających na celu rozwijanie kompetencji międzykulturowej poprzez wykonywanie zadań. Według autorki pracy dotychczasowe sposoby rozwijania kompetencji międzykulturowej opierają się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, z czego nie wynikają umiejętności praktyczne uczących się. Element treningu międzykulturowego podczas lekcji języka obcego daje możliwość zastosowania zadaniowych form pracy, dzięki czemu stanowi uzupełnienie przywołanej luki dydaktycznej. Ta forma znajduje uzasadnienie w zaleceniach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest odpowiedzią na problemy wielokulturowego społeczeństwa XXI wieku. Praca składa się z dwóch części. W części teoretycznej zaprezentowano obserwacje i wnioski psychologii międzykulturowej, które są przydatne dla dziedziny glottodydaktyki. Zostały one ukazane w kontekście założeń podejścia zadaniowego i ESOKJ. Część praktyczna to propozycja treningów opartych na metodzie symulacji, możliwych do zastosowania podczas lekcji języka polskiego na poziomie początkującym wraz z podręcznikami dostępnymi na polskim rynku wydawniczym. pl
dc.abstract.en The subject of the master’s thesis is to present the concept of language classes based on simulation method aimed at developing intercultural competence by completing quests. According to the author, up to now ways to develop intercultural competence are based on theoretical knowledge transfer, which do not result with the practical skills of learners. The element of intercultural training during foreign language lessons gives the opportunity to apply task forms of work, making it a complement cited educational gap. This form is justified by the recommendations of The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and is the answer to the problems of the twenty-first century multicultural society. The thesis consists of two parts. Theoretical part presents the observations and conclusions of psychology that are useful in the field of language teaching. These are shown in the context of task approach’s and the CEFR’s assumptions. The thesis’ practical part is a proposal of trainings based on the simulation method, which could be used during Polish language classes at the beginner level with textbooks available on the Polish publishing market. pl
dc.subject.pl kompetencja międzykulturowa, trening międzykulturowy, podejście zadaniowe, symulacja pl
dc.subject.en intercultural competence, intercultural training, task approach, simulation pl
dc.contributor.reviewer Janowska, Iwona [SAP11018517] pl
dc.contributor.reviewer Turek, Przemysław [SAP11014347] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89540-101209 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)