Jagiellonian University Repository

Opracowanie i optymalizacja testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek glikolitycznych S. mutans w bioflimie jednogatunkowym

pcg.skipToMenu

Opracowanie i optymalizacja testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek glikolitycznych S. mutans w bioflimie jednogatunkowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Krzyściak, Wirginia [SAP20002377] pl
dc.contributor.author Bąk, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:09:04Z
dc.date.available 2020-07-25T03:09:04Z
dc.date.submitted 2014-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197882
dc.language pol pl
dc.title Opracowanie i optymalizacja testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek glikolitycznych S. mutans w bioflimie jednogatunkowym pl
dc.title.alternative The development and optimalization of biochemical tests in vitro for determining enzymatic activity of selected protein involved in the regulation of the glycolytic pathway in single-species biofilm of S. mutans pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Próchnica jest to patologiczny proces pochodzenia zewnątrz-ustrojowego, który prowadzi do odwapnienia i proteolitycznego rozpadu twardych tkanek zęba. Streptococcus mutans jest uznanym czynnikiem etiologicznym próchnicy. Głównym szlakiem energetycznym, warunkującym przeżycie i próchnicotwórczy charakter S.mutans jest glikoliza. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było opracowanie i optymalizacja metody oznaczania aktywności fosfofruktokinazy - głównego enzymu glikolizy, w biofilmie jednogatunkowym S. mutans. Materiał i Metody: Badanie przeprowadzono na szczepie klinicznym S. mutans izolowanym od dziecka będącego pacjentem Poradni Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii CMUJ z rozpoznaną wczesną próchnicą dziecięcą. Materiał do badań pobierano po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej UJ.Aktywność fosfofruktokinazy mierzono spektrofotometrycznie przy długości fali λ=340 nm. Optymalizacja metody oznaczania PFK polegała na doborze odpowiedniego pH i temperatury przeprowadzanej reakcji, a także stężeń enzymów, substratu i kofaktorów. Wyniki: Najwyższą aktywność PFK zanotowano po 60 godzinie tworzenia biofilmu (172,83 U/mg białka). Aktywność fosfofruktokinazy pomiędzy 12 a 36, 48 i 60 godziną inkubacji różniła się istotnie statystycznie(***p<0,001). Wnioski:Uzyskane wyniki pozwalają na lepsze różnicowania gatunku S. mutans. Hamowanie określonych białek szlaku glikolizy podczas tworzenia biofilmu jednogatunkowego i mieszanego może mieć znaczenie w zmniejszaniu ryzyka rozwoju próchnicy u dzieci. pl
dc.abstract.en Introduction: Dental caries is a pathological process that leads to decalcification and proteolytic degradation of the hard tissues of the tooth. Streptococcus mutans is recognized as etiological agent of dental caries. Glycolysis is the main pathway for energy allowing for the survival and cariogenic character of S. mutans. The Aim of the study: The aim of this study was to preparation and optimization method of determining the activity of phosphofructokinase - the main enzyme of glycolysis, in the single-species biofilm of S. mutans.Material and Methods: The study was performed on the clinical strain of S. mutans isolated from a children, who were patients Clinic of Pediatric Dentistry Institute of Dentistry CMUJ, and who were diagnosed with the early childhood caries. The research material was collected after a positive opinion the Bioethics Committee of the Jagiellonian University.Phosphofructokinase activity was measured by spectrophotometry at the wavelength λ = 340 nm. Optimization of method consisted in the selection of an appropriate pH and temperature of the conducted reaction, and selection the concentrations of enzymes, substrates and cofactors.ResultsThe highest activity of PFK was observed after 60 hours of biofilm formation (172.83 U/mg protein). Phosphofructokinase activity between 12 and 36, 48 and 60 hours of incubation was differed statistically significantly (*** p <0.001). Conclusions: The results obtained allow a better differentiation of the species of S. mutans. Inhibition of specific proteins from glycolysis pathway during single-species and mixed-species biofilm formation may be important in reducing the risk of developing dental caries in children. pl
dc.subject.pl Streptococcus mutans, glikoliza, biofilm jednogatunkowy, fosfofruktokinaza pl
dc.subject.en Streptococcus mutans, glycolysis, single-species biofilm, phosphofructokinase pl
dc.contributor.reviewer Krzyściak, Wirginia [SAP20002377] pl
dc.contributor.reviewer Drożdż, Ryszard [SAP20000890] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89453-117216 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy analityka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)