Jagiellonian University Repository

Budżet zadaniowy w Polsce

pcg.skipToMenu

Budżet zadaniowy w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.author Kyzioł, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:06:32Z
dc.date.available 2020-07-25T03:06:32Z
dc.date.submitted 2014-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197842
dc.language pol pl
dc.title Budżet zadaniowy w Polsce pl
dc.title.alternative Performance-based budget in Poland. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Problematyka pracy ma na celu przedstawienie poszczególnych etapów kształtowania się instytucji budżetu zadaniowego w Polsce, z uwzględnieniem wszystkich szans i zagrożeń, jakie ze sobą niesie proces jej wdrożenia do naszego systemu finansów publicznych. Punktem wyjścia do podjęcia rozważań jest prezentacja uwarunkowań instytucji budżetu państwa w prawie. Następnie przedstawiono ważniejsze elementy polskiej procedury budżetowej, odtworzono genezę budżetu zadaniowego oraz dokonano analizy jego różnic w stosunku do budżetu tradycyjnego. Dysponując już odpowiednią podstawą teoretyczną, dotyczącą metodologii tworzenia budżetu zadaniowego, prześledzono sukcesy i problemy związane z dotychczasowym procesem wdrażania budżetu zadaniowego na szczeblu centralnym w Polsce oraz zbadano skorelowane z nim wyzwania i zagrożenia. pl
dc.abstract.en The issue of work aims to present the different stages of development of the institution budget in Poland, taking into account all the opportunities and threats it brings the process of its implementation in our system of public finance. The starting point for considering the present conditions of the institutions of the state budget law. Next the important elements of the Polish budgetary procedure, the reconstructed origins of performance budget and an analysis of its differences from the traditional budget. Having already adequate theoretical basis concerning the methodology based budgeting, traced successes and problems associated with the current process of implementation of performance budget at the central level in Poland and studied correlated with the challenges and threats. pl
dc.subject.pl budżet państwa, budżet zadaniowy, zarządzanie środkami publicznymi, finanse publiczne, Polska pl
dc.subject.en state budget, task-based budge, public funds management, public finances, Poland pl
dc.contributor.reviewer Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89404-117017 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)