Jagiellonian University Repository

Nauczanie słownictwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie szkolnictwa polonijnego w Wielkiej Brytanii

pcg.skipToMenu

Nauczanie słownictwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie szkolnictwa polonijnego w Wielkiej Brytanii

Show full item record

dc.contributor.advisor Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.contributor.author Mikulska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:02:42Z
dc.date.available 2020-07-25T03:02:42Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197781
dc.language pol pl
dc.title Nauczanie słownictwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie szkolnictwa polonijnego w Wielkiej Brytanii pl
dc.title.alternative Teaching lexis to young children – the case of Polish supplementary school in Great Britain pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest próba zbadania, jakimi metodami posługują się nauczyciele szkół polonijnych, ucząc słownictwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym w szkołach sobotnich w Wielkiej Brytanii. Praca składa się z części teoretycznej oraz badawczej, którą stanowi omówienie wyników badań ankietowych. Pierwszy rozdział jest poświęcony szkolnictwu polonijnemu w Wielkiej Brytanii. Drugi rozdział pracy omawia zagadnienia związane z akwizycją języka pierwszego (J1) i drugiego (J2), zestawiające te dwa procesy z uczeniem się. Rozdział kolejny poświęcony jest ogólnej charakterystyce młodszych uczniów, a w czwartym przedstawiono charakterystykę edukacji wczesnoszkolnej, w której kształcenie językowe odbywa się w układzie zintegrowanym. Ostatni rozdział stanowi część badawczą. Przedstawia i omawia rezultaty ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli polonijnych w Anglii za pośrednictwem portalu www.moje-ankiety.pl. Pracę zamykają wnioski. pl
dc.abstract.en The thesis attempts to examine what methods and techniques are used to teach lexis to young children in Polish supplementary schools in Great Britain for whom Polish is either the first or the second language. The thesis consists of a theoretical part and a research one. Chapter one describes the Polish supplementary education in Great Britain. Chapter two presents the most important issues concerning process of language acquisition and learning, both in case of L1 and L2.The next two chapters give, accordingly, a general overview of child development in the early school years and of its consequences for the teaching process. In the last part the results of a survey are presented and elaborated. The thesis ends with conclusions. pl
dc.subject.pl nauczanie dzieci, szkolnictwo poloninjne, bilingwizm pl
dc.subject.en teaching children, Polish supplementary education pl
dc.contributor.reviewer Miodunka, Władysław [SAP11004771] pl
dc.contributor.reviewer Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89324-113008 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)