Jagiellonian University Repository

Ewolucja koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1999

pcg.skipToMenu

Ewolucja koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1999

Show full item record

dc.contributor.advisor Jach, Anna [SAP12019364] pl
dc.contributor.author Zaniewicz, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:59:30Z
dc.date.available 2020-07-25T02:59:30Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197730
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1999 pl
dc.title.alternative Evolution of a Concept of the Foreign Policy of Russian Federation in 1991-1999 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest zmianie, która zaszła na poziomie definiowania strategii i taktyki rosyjskiej polityki zagranicznej w latach 90-tych XX wieku. Autor, wychodząc w swojej pracy z założenia, że strategia rosyjskiej polityki zagranicznej na przestrzeni lat 90-tych XX wieku pozostawała niezmienna i zmierzała do przywrócenia Rosji roli mocarstwa o znaczeniu globalnym, równym USA, wskazuje czynniki wpływające na powstanie po rozpadzie ZSRR określonej taktyki w rosyjskiej polityce zagranicznej. Określa on cele i środki wykorzystywane przez tę taktykę oraz wskazuje przyczyny jej porzucenia, zmiany w celach i środkach wykorzystywanych przez nową taktykę oraz okres, w którym nastąpiła zmiana. Główną tezą pracy jest twierdzenie, że wraz ze zmianą na stanowisku ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej w 1996 roku i objęciem tego stanowiska przez Jewgienija Primakowa, zmianie uległa rosyjska polityka zagraniczna. Odeszła ona od kierunku euroatlantyckiego opartego na neoliberalnym spojrzeniu na kształt stosunków międzynarodowych, na rzecz położenia większego nacisku na przestrzeń poradziecką i dążenie do stworzenia ładu wielowektorowego poprzez współpracę z innymi państwami zainteresowanymi podważeniem hegemonii USA, w oparciu o spojrzenie neorealistyczne na politykę zagraniczną.W rozdziale pierwszym autor dokonuje analizy porównawczej Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 1993 roku i Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 1997 roku. Dokumenty te odgrywają kluczową rolę dla zrozumienia przemian jakim uległa rosyjska polityka zagraniczna. Szczegółowa ich analiza skupia się na wyjaśnieniu różnic pomiędzy nimi na podłożu teoretycznym (w oparciu o koncepcje neoliberalizmu i neorealizmu w stosunkach międzynarodowych) oraz praktycznym (poprzez wskazanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które wywarły największy wpływ na wskazane zmiany)Rozdział drugi traktuje o wpływie takich czynników jak środowisko geograficzne i system społeczno-polityczny na kształtowanie się polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i jej koncepcji.Kolejny, trzeci rozdział został poświęcony wpływowi na rosyjską politykę zagraniczną postaci ministrów spraw zagranicznych Andrieja Kozyriewa i Jewgienija Primakowa. Przeanalizowany zostaje wpływ ich prywatnych poglądów na kształt koncepcji rosyjskiej polityki zagranicznej.W rozdziałach czwartym i piątym przeanalizowana zostaje natomiast rosyjska polityka zagraniczna wobec USA oraz krajów byłego ZSRR pod kątem zmian, jakie w niej zaszły na przestrzeni lat 90-tych XX wieku i wpływu jakie na te zmiany wywarła ewolucja koncepcji rosyjskiej polityki zagranicznej. pl
dc.abstract.en This thesis explores the change in defining strategy and tactics of Russian foreign policy, that took place between 1991 and 1999. Author argues that the leading concept of Russia's foreign policy has evolved from it's neoliberal foundations (including complex interdependence theory) to the neorealist paradigm. Author reviews main vectors of Russian foreign policy after the collapse of the USSR and inspects reasons for their abandonment in the mid-nineties. This paper is divided into five chapters. The first one contains a comparative analysis of the doctrines of Russian Federation. The second and the third analyse determinants such as geography or political system and their influence over Russia's foreign policy.Chapters four and five present various aspects of how the evolution of the concept of Russia's foreign policy has affected it's relations with the US and Post-Soviet states. pl
dc.subject.pl Rosja, polityka zagraniczna, rosyjska polityka zagraniczna pl
dc.subject.en Russia, foreign policy, Russian foreign policy pl
dc.contributor.reviewer Jach, Anna [SAP12019364] pl
dc.contributor.reviewer Diec, Joachim [SAP11015476] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89253-126872 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy rosjoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)