Jagiellonian University Repository

Usługi użyteczności publicznej na przykładzie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów

pcg.skipToMenu

Usługi użyteczności publicznej na przykładzie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów

Show full item record

dc.contributor.advisor Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.contributor.author Pajka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:57:29Z
dc.date.available 2020-07-25T02:57:29Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197698
dc.language pol pl
dc.title Usługi użyteczności publicznej na przykładzie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów pl
dc.title.alternative Services of general interest on the example of collection services and waste management pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca przedstawia prawne aspekty realizacji usług użyteczności publicznej na przykładzie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy prawne prowadzenia działalności usługowej w prawie unijnym i w prawie polskim. Na wstępie została omówiona swoboda świadczenia usług w prawie unijnym oraz traktatowa definicja usługi wraz z analizą elementów składających się na pojęcie usługi w prawie unijnym. Następnie przedstawiono i omówiono dyrektywę usługową, aby poprzez wskazanie wyjątków, do których dyrektywa nie ma zastosowania przejść do przedstawienia i omówienia usług użyteczności publicznej w europejskim porządku prawnym. W końcowej części rozdziału zostały przedstawione podstawy prawne działalności usługowej w polskim porządku prawnym wraz z omówieniem definicji legalnych oraz rodzajów świadczonych usług. Rozdział drugi w całości poświęcono usługom użyteczności publicznej. Na wstępie zaprezentowano Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący usług użyteczności publicznej w Europie oraz modele systemów usług użyteczności publicznej w prawie niemieckim, francuskim oraz brytyjskim. Następnie omówiono zagadnienie interesu publicznego w kontekście świadczenie usług użyteczności publicznej, jego znaczenie, realizacja w działalności usługowej oraz kompetencje władzy publicznej do definiowania interesu powszechnego. Uzupełnieniem rozważań na temat usług użyteczności publicznej jest wskazanie cech charakteryzujących ten rodzaj usług oraz zdefiniowanie i omówienie specyfiki funkcjonowania usługi w ogólnym interesie gospodarczym, usługi socjalnej oraz usługi powszechnej. W rozdziale trzecim przedstawiono realizację usługi użyteczności publicznej w Polsce na przykładzie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Rozpoczęto od wskazania podstaw prawnych realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, następnie szeroko omówiono zagadnienie odbioru i zagospodarowania odpadów począwszy od wyjaśnienia pojęcia odpadów komunalnych i procesu gospodarowania odpadami komunalnymi. W dalszej części zaprezentowano zasady gospodarowania odpadami oraz cały proces realizacji zadań i obowiązków gmin polegających na świadczeniu usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W końcowej części rozdziału omówiono obowiązki podmiotów świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz system ustalania, funkcjonowania i pobierania opłat za wyżej wymienione usługi. pl
dc.abstract.en This thesis presents the legal aspects of the implementation of public services on the example of collection and waste management. The first chapter presents the legal basis of a service activity in EU law and Polish law. At the outset has been discussed freedom to provide services under EU law and the constitutional definition of services including an analysis of the elements of the concept of services in EU law. Then presented and discussed is the Services Directive that by identifying exceptions to which the Directive does not apply to go to present and discuss the services of general interest in the European legal order. In the final part of the chapter are presented the legal basis of a service activity in the Polish legal system, together with a discussion of legal definitions and types of services provided. The second chapter is entirely devoted to public services. At the outset, is presented the European Commission Communication on services of general interest in Europe, and models of public service systems in almost German, French and British. It then discusses the issue of public interest in the context of the provision of public services, its importance, the implementation of the service activities and competences of public authorities to define the public interest. Complemented by consideration of the public service is to identify characteristics of this type of service, and to define and discuss the specifics of the operation of services of general economic interest, social services and universal service. The third chapter presents the implementation of public services in Poland for example, collection services and waste management. Started by pointing out the legal basis of the service collection and handling of waste, then extensively discussed the issue of waste collection and handling from the explanation of the concept of municipal waste and municipal waste management process. In the next part presents the principles of waste management and the whole process of implementation of the tasks and responsibilities of municipalities to provide services involving the collection and management of municipal waste. In the final part of the chapter discusses the responsibilities of service providers and receiving municipal waste management system and determining operation and charging for the above mentioned services. pl
dc.subject.pl usługa użyteczności publicznej, użyteczność publiczna, usługa odbioru odpadów, gospodarowanie odpadami pl
dc.subject.en public service, public utility, waste collection service, waste management pl
dc.contributor.reviewer Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.reviewer Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89221-116504 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)