Jagiellonian University Repository

The Psychological Portrait of a Woman in theSelected Prose of Sylvia Plath

pcg.skipToMenu

The Psychological Portrait of a Woman in theSelected Prose of Sylvia Plath

Show full item record

dc.contributor.advisor Hauzer, Katarzyna [SAP11019412] pl
dc.contributor.author Ścisłowicz, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:56:10Z
dc.date.available 2020-07-25T02:56:10Z
dc.date.submitted 2014-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197677
dc.language eng pl
dc.title The Psychological Portrait of a Woman in theSelected Prose of Sylvia Plath pl
dc.title.alternative Psychologiczny portret kobiety na podstawie prozatorskiej twórczości Sylvii Plath pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl 9.SUMMARY IN POLISH Praca magisterska pt. „Psychologiczny portret kobiety w wybranych utworach prozatorskiej twórczości Sylvii Plath” przedstawia tę wybitną poetkę i pisarkę jako kobietę, której twórczość opiera się w dużej mierze na jej własnych przeżyciach. Niniejsza praca dyplomowa koncentruje się na kilku utworach prozatorskich, które wydają się najlepiej oddawać złożoność psychiki Plath i stworzyć jej dogłębny profil psychologiczny. Twórczość Plath może być postrzegana jako trudna do zrozumienia dla tych, którzy nie znają doświadczeń pisarki. Przedstawiając biografię Plath ukazano związek jej życia z tematem wybranych utworów prozatorskich.Doskonałym uzupełnieniem biografii Plath jest lektura Listów do domu i Dzienników. Analiza tych dwóch publikacji wydanych już po śmierci autorki pozwala na stworzenie obrazu psychologicznego Sylvii. Te zupełnie odmienne dzieła pokazują skrajnie różne osobowości Plath. Dzienniki wydane przez byłego męża Sylvii stanowią szczegółowy zapis wewnętrznych przeżyć i życia pisarki. Plath przedstawia się w nich jako kobieta psychologicznie niezależna i otwarcie wyrażająca wszystkie swoje negatywne uczucia. Dzienniki przedstawiają prawdziwszy portret Sylvii. Ukazuje ona w nich swoją nienawiść do matki i życia, które nie daje jej spełnienia. Z Listów do domu wyłania się zupełnie inny obraz Sylvii jako osoby radosnej i pełnej życia, która bardzo kocha matkę i ma z nią niezwykle głęboką relację. Plath pisała do Aurelii o wszystkich ważnych wydarzeniach w swoim życiu. Listy ukazują psychologiczną zależność córki od matki. W Listach Plath jest dobrą żoną i matką, kobietą Ameryki lat pięćdziesiątych poświęcającą się dla rodziny. Na podstawie Dzienników i Listów do domu można stworzyć psychologiczny obraz ich autorki jako córki, pisarki, kobiety niezwykle wrażliwej i bezbronnej, a także przeżywającej różne miłosne rozterki i obawy związane z małżeństwem i społecznymi ograniczeniami.Jedyna powieść Plath, która – wydana pod pseudonimem - okazała się być jej pośmiertnym sukcesem to Szklany klosz. Jest to powieść o Esther Greenwood, dziewczynie z Bostonu, która zostaje nagrodzona przez poczytny magazyn miesięcznym pobytem w Nowym Jorku. Pomimo, że spełniło się jej marzenie, Esther jest rozczarowana zastaną rzeczywistością. Bohaterka zaczyna popadać w coraz większy marazm i depresję, w końcu pragnie zakończyć życie w „szklanym kloszu.” Desperacja Esther prowadzi do nieudanej próby samobójczej. Znajomość biografii Sylvii a także lektura jej Dzienników i Listów do Domu pozwalają dostrzec, że powieść Szklany klosz jest dziełem autobiograficznym. Esther, jak Plath, żyła w czasach nieprzychylnych dla kobiet, w szczególności dla tych, pragnących osiągnąć coś więcej niż tylko wyjść za mąż, urodzić dzieci i zająć się domem. Społeczne i kulturowe ograniczenia wpływały negatywnie na psychikę Plath. Pomimo, że Esther, podobnie jak Plath, sprzeciwiała się obowiązującym normom, nie było jej łatwo przyjmować postawę inną niż konformistyczna. W oparciu o Listy do Domu, Dzienniki oraz powieść Szklany klosz autorka pracy przedstawia psychologiczny portret Sylvii Plath, kobiety, której życie - chociaż tak krótkie - wciąż fascynuje, wywołując wiele pytań i kontrowersji. pl
dc.abstract.en 8.SUMMARY IN ENGLISHThe following thesis entitled “The Psychological Portrait of a Woman in the Selected Prose of Sylvia Plath” presents this outstanding poet and writer as a woman whose work is based largely on her own experiences. The project focuses on the few pieces of her prose that seem best to present the complexity of Plath's psyche and create her in-depth psychological profile. Plath's work can be perceived as difficult to understand for those who do not know her life. Thus, the presentation of Plath's biography depicts the connection between her life and the theme of works discussed in the project. Letters Home and The Journals are a perfect complement of Plath's biography. A thorough analysis of these two publications issued after the death of the author allows one to create a psychological picture of Sylvia. These very different works show that Plath had two different personalities. Journals, published by her former husband, are a detailed record of Sylvia’s inner experiences and her life. Plath presents herself as a woman psychologically independent and openly expressing all her negative feelings. Journals introduce to us the truer Sylvia Plath. She depicts her hatred towards her mother and the life that does not give her much fulfilment. From Letters Home emerges a very different picture of Sylvia as a cheerful and full of life person who loves her mother greatly and has a deep relationship with her. Plath wrote to Aurelia about all the important events in her life. Letters reveal a psychological dependence between daughter and mother. In Letters Plath is a good wife and mother, an American woman of the fifties who is sacrificing herself for the family. The Journals and Letters Home create a psychological picture of the author as a daughter, writer, an extremely sensitive and vulnerable woman who experiences different love dilemmas and concerns related to her marriage and social restrictions.Plath's only novel, which was published under a pseudonym and proved to be her posthumous success is The Bell Jar. It is a novel about Esther Greenwood, a girl from Boston, who is awarded by the widely read magazine with a one-month stay in New York. Although her dream comes true, Esther is disappointed with the reality she encounters. The protagonist begins to fall into the growing apathy and depression and eventually wants to finish her life in the “bell jar.” Esther’s desperation leads to an unsuccessful suicide attempt. The good conversance with Sylvia’s biography as well as reading her Journals and Letters Home allows one to regard The Bell Jar as an autobiographical novel. It can be said that in the book Plath depicts a fragment of her life. Both Esther and Plath lived in times which were unfavourable for women, especially for those who wanted to achieve something more than just get married, have children and take care of the house. Social and cultural constraints affected negatively Plath’s psyche. Although Esther just as Plath was in opposition to the existing norms, it was not easy for her to take a different approach than conformist. In accordance with Letters Home, Journals and The Bell Jar the author of the thesis presented a psychological portrait of Sylvia Plath, a woman whose life, though so short, still fascinates causing a lot of questions and controversy. pl
dc.subject.pl portret psychologiczny, Sylvia Plath pl
dc.subject.en psychological portrait,Sylvia Plath pl
dc.contributor.reviewer Mazur, Zygmunt [SAP11009440] pl
dc.contributor.reviewer Hauzer, Katarzyna [SAP11019412] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89197-44443 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)