Jagiellonian University Repository

Wykorzystywanie i rola tekstów w uczeniu się i nauczaniu języka polskiego jako obcego

pcg.skipToMenu

Wykorzystywanie i rola tekstów w uczeniu się i nauczaniu języka polskiego jako obcego

Show full item record

dc.contributor.advisor Turek, Przemysław [SAP11014347] pl
dc.contributor.author Jamrożek, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:56:02Z
dc.date.available 2020-07-25T02:56:02Z
dc.date.submitted 2014-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197675
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystywanie i rola tekstów w uczeniu się i nauczaniu języka polskiego jako obcego pl
dc.title.alternative The Use and Role of Texts in Learning and Teaching Polish as a Foreign Language pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy przyglądam się temu, jak w polskiej glottodydaktyce traktowany jest tekst: czy jest on narzędziem w pełni wykorzystywanym do kształtowania czytelniczych umiejętności, czy poprzez niego poznajemy język z innej perspektywy - przybliżanie kultury, tradycji i obyczajów kraju, nabywanie umiejętności odczytywania ukrytego sensu.Na początku prezentuję, czym jest tekst w ogóle. Następnie przedstawiam podział tekstów do nauczania języka polskiego jako obcego na oryginalne i specjalnie opracowywane. Omawiam także sprawność czytania tekstów w języku obcym. Prezentuję rolę nauczyciela i ucznia w procesie nauczania i uczenia sie języka polskiego jako obcego. Ostatnia część pracy zawiera przegląd materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomach B1-C2, ich analizę ilościową oraz analizę jakościową technik wykorzystywanych do pracy z tekstem. pl
dc.abstract.en In my thesis I analise how text is treated in Polish glottodidattica: is it a tool which helps to develop reading skills, to know language from other perspective - culture, tradition, reading the hidden meaning.It the beginning I present what the text is at all. Then I present the division of texts for teaching Polish as a foreign language to the original and specially designed. I discuss skills of reading texts in a foreign language. I present the role of the teacher and the student in the process of teaching and learning Polish as a foreign language. The last part of the thesis contains an overview of materials for teaching Polish as a foreign language at level B1-C2, their quantitative analysis and qualitative analysis of techniques used for working with text. pl
dc.subject.pl tekst oryginalny adaptowany preparowany czytanie techniki pl
dc.subject.en text original adapted prepared reading techniques pl
dc.contributor.reviewer Janowska, Iwona [SAP11018517] pl
dc.contributor.reviewer Turek, Przemysław [SAP11014347] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89195-166333 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)