Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Kulturowy zwrot” w badaniu i prowadzeniu wojen - nowa perspektywa analityczna

„Kulturowy zwrot” w badaniu i prowadzeniu wojen - ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Olzacka, Elżbieta [USOS22571] pl
dc.date.accessioned 2016-01-15T14:16:46Z
dc.date.available 2016-01-15T14:16:46Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0867–2245 pl
dc.language pol pl
dc.title „Kulturowy zwrot” w badaniu i prowadzeniu wojen - nowa perspektywa analityczna pl
dc.title.alternative A "Cultural turn" in the study and conduct of warfare - a new analytical perspective pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 305-320 pl
dc.identifier.weblink http://wydawnictwo.aon.edu.pl/pl/images/zeszyty/archiwum/ZN4_2012.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z tzw.„kulturowym zwrotem”, który w ostatnich latach zaznacza się nie tylko na poziomie myślenia o wojnie i jej analizy, ale również na poziomie praktycznych zmian w taktyce i sposobach realizacji wojennych działań. Niepowodzenia sił koalicyjnych w asymetrycznych konfliktach w Iraku i Afganistanie doprowadziły po 2006 roku do zmiany strategii, na przyznającą większą rolę wiedzy i umiejętnościom kulturowym. Jednocześnie, na poziomie refleksji teoretycznej analiza przez pryzmat technologicznego rozwoju narzędzi prowadzenia wojny i popularność kategorii RMA (rewolucji w sprawach wojskowych) powoli ustępuje studiom zorientowanym kulturowo. Jest to spowodowane w dużej mierze faktem, że wojny XXI wieku zależą w coraz większym stopniu od czynników niematerialnych – wiedzy, informacji, kultury i wartości, a nie wyłącznie od siły ognia. W artykule prześledzone zostały najbardziej znaczące koncepcje zachodnich analityków (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), ale również koncepcje wojennej antropologii rozwijane za naszą wschodnią granicą (W. Bażukow, W. Grebienkow), jak też praktyczne implikacje podejścia do wojny od „kulturowej strony” (m.in. system Human Terrain System). pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to acquaint the reader with “cultural turn” which in recent years has been becoming visible not only on the level of thought about war and its analysis, but also on the level of practical change in the tactics and methods of implementation of the military action. The failure of coalition forces in asymmetric conflicts in Iraq and Afghanistan led after 2006 to a change in strategy to the one granting a greater role to the cultural knowledge and skills. At the same time, on the level of theoretical reflection, the analysis through the lens of technological development of the means of war conduct, as well as the popularity of the RMA category (revolution in military affairs) gradually gives way to a culturally oriented studies. It is caused mainly due to the fact that the 21st century wars depend increasingly on immaterial factors - knowledge, information, cultureand values; rather than exclusively on the fire power. The article describes the most important concepts of Western analysts (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), but also the Russian anthropology of war (W. Bażukow, W. Grebienkow), as well as the practical implications of the cultural approach to war (e.g. Human Terrain System). pl
dc.subject.pl kulturowy zwrot pl
dc.subject.pl antropologia wojenna pl
dc.subject.pl war studies pl
dc.subject.en cultural turn pl
dc.subject.en anthropology of war pl
dc.subject.en war studies pl
dc.description.number 4 (89) pl
dc.description.points 7 pl
dc.identifier.eissn 2299-6753 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach