Jagiellonian University Repository

Instrumenty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

pcg.skipToMenu

Instrumenty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Garczorz, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:51:43Z
dc.date.available 2020-07-25T02:51:43Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197612
dc.language pol pl
dc.title Instrumenty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym. pl
dc.title.alternative Instruments of improving the quality management system in a manufacturing company. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest zbadanie i przedstawienie świadomości przeznaczenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym wraz ze znajomością instrumentów doskonalenia SZJ. Badanie przeprowadzoną metodą CAWI przy użyciu kwestionariusza. Grupa badawcza liczyła 35 osób.Hipoteza główna dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego w oparciu o Normę ISO 9001 i narzędzia wspomagające.H1: Przedsiębiorstwa funkcjonują w oparciu o certyfikowany lub nie certyfikowany SZJ oraz znają i stosują instrumenty wspomagające system zarządzania jakością:60% przedsiębiorstw posiada certyfikowany SZJ ISO 9001. 11% przedsiębiorstw pomimo, iż nie posiada certyfikatu, funkcjonuje w oparciu o SZJ.Znajomość narzędzi wspomagających: FMEA – 17% respondentów, Six Sigma – 34% respondentów, Taguchi – 0%, QFD – 5% respondentów, Kaizen – 54% respondentów, Diagram Ishikawy – 43% respondentów, Analiza Pareto-Lorenza – 20% respondentów, Karty kontrolne – 77% respondentów. H2: wdrożenie systemu zarzadzania jakością ISO 9001 przyniosło korzyści przedsiębiorstwu.Pytania postawione były od szczegółu do ogółu. Poniższy wynik dotyczy pytania ogólnego.57% respondentów uważa, iż Norma ISO 9001 jest korzystna dla przedsiębiorstwa, w którym pracują.H3: wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością ISO 9001, ma wpływ na pozycję rynkową przedsiębiorstwa oraz potencjalnego klienta:51% respondentów uważa, że poprawiła się pozycja rynkowa ich przedsiębiorstwa37% respondentów wymieniło certyfikacje (wchodzi w skład trzech najważniejszych czynników, będąc na trzecim miejscu) SZJ jako czynnik, który wpływa na decyzję pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to investigate and present awareness of destination quality management system in a manufacturing company with knowledge of the instruments of improvement of the QMS.Research conducted CAWI using a questionnaire. The study group consisted of 35 people.The main hypothesis is regarding functioning of the manufacturing company based on the ISO 9001 Standard and assisting tools.H1: Enterprises are functioning in the support about certificate or not certificate QMS and they know and apply instruments assisting the quality management system:60% of companies have certificate QMS ISO 9001.11% of companies, although not certificate, functioning on the basis of the QMS. Knowledge of support tools: FMEA – 17% of respondents, Six Sigma – 34% of respondents, Taguchi – 0% of respondents, QFD – 5% of the respondents, Kaizen – 54% of respondents, Ishikawa diagram – 43% of respondents, Pareto analysis-Lorenz – 20% of respondents, Control cards – 77% of respondents.H2: the implementation of quality management system ISO 9001 has benefited the company. The questions posed were from the particular to the general. The following result applies to general questions. 57% of respondents believe that ISO 9001 is beneficial for the company in which they work.H3: implementation and certification of quality management system ISO 9001, has an impact on the market position of the company and a potential customer: 51% of respondents believe that the improved market position of the company 37% of respondents named certification (included in the three most important factors, while in third place) QMS as a factor that influences the decision of the customer. pl
dc.subject.pl ISO 9001 – konkurencja – metody – narzędzia – SZJ pl
dc.subject.en competition - methods - tools - QMS pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89128-168399 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)