Jagiellonian University Repository

Ewolucja koncepcji marketing mix – od modelu 4P McCarthy’ego do modelu SAVE wprowadzonego przez firmę Motorola Solutions

pcg.skipToMenu

Ewolucja koncepcji marketing mix – od modelu 4P McCarthy’ego do modelu SAVE wprowadzonego przez firmę Motorola Solutions

Show full item record

dc.contributor.advisor Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.author Żarnecka, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:49:54Z
dc.date.available 2020-07-25T02:49:54Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197583
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja koncepcji marketing mix – od modelu 4P McCarthy’ego do modelu SAVE wprowadzonego przez firmę Motorola Solutions pl
dc.title.alternative Evolution of the marketing mix concept – from McCarthy’s 4Ps to SAVE model introduced by Motorola Solutions pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było prześledzenie historii kształtowania się koncepcji miksu marketingowego od momentu wprowadzenia pojęcia ‘marketing mix’ do literatury przedmiotu po najnowsze wersje kompozycji marketingowej stosowane przez współczesne firmy. W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowano różne ujęcia definicyjne oraz podstawowe założenia marketingu. Opisano również początki koncepcji miksu marketingowego i przedstawiono pierwsze próby określenia instrumentów marketingowych wchodzących w jego skład. Drugi rozdział poświęcono tradycyjnemu modelowi 4P McCarthy’ego i opisowi jego elementów: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Omówiono także późniejsze modele, które zyskały popularność i uznanie wśród teoretyków i praktyków marketingu, mianowicie model 7P Boomsa i Bitner, 4C Lauterborna, 4E Fetherstonhaugha i 4P nowoczesnego zarządzania marketingowego Kotlera i Kellera. Rozdział trzeci prezentuje model SAVE wprowadzony przez firmę Motorola Solutions, podważający adekwatność modelu 4P w obecnych warunkach rynkowych i stanowiący obiecującą alternatywę kompozycji marketingowej przede wszystkim dla firm sektora B2B poprzez propagowanie koncentracji na kliencie i oferowaniu kompleksowych rozwiązań. Z analizy publikacji źródłowych wynika, że marketing mix jest jedną z fundamentalnych koncepcji marketingowych, ewoluującą wraz z rozwojem teorii i praktyki marketingu oraz dostosowującą się do zmiennych tendencji rynkowych, dlatego uaktualnianie, modyfikowanie i redefiniowanie tradycyjnego modelu 4P wydaje się w pełni uzasadnionym posunięciem ze strony współczesnych firm takich jak Motorola Solutions. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis was to investigate the history of the development of the marketing mix concept from the introduction of the concept itself to the literature on the subject to the latest versions of marketing mix employed by present-day companies. In the first chapter, various definitions and basic assumptions of marketing have been presented. The beginnings of the marketing mix concept and the first attempts to establish its constituent instruments have been described as well. The second chapter is devoted to McCarthy’s traditional model of 4Ps and the description of its elements: product, price, place and promotion. The later models which gained popularity and approval among theorists and practitioners of marketing, namely 7Ps by Booms and Bitner, 4Cs by Lauterborn, 4Es by Fetherstonhaugh, and 4Ps of modern marketing management by Kotler and Keller, have also been discussed. The third chapter presents model SAVE introduced by Motorola Solutions. SAVE undermines the adequacy of 4Ps model for the current market conditions and constitutes a promising alternative of marketing mix, especially for the companies of the B2B sector, through promoting focus on customers and solutions orientation. Taking into account the analysis of the works cited, it can be stated that marketing mix constitutes one of the fundamental marketing concepts, which evolves along with the development of the marketing theory and practice and it adapts to the changing market tendencies, therefore actualization, modification and redefinition of the traditional 4Ps model seems to be a justified move of the present-day companies such as Motorola Solutions. pl
dc.subject.pl 4C – 4P – 7P – marketing mix – model SAVE pl
dc.subject.en 4Cs – 4Ps – 7Ps – marketing mix – SAVE model pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89096-115592 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)