Jagiellonian University Repository

Obraz piekła w wyobrażeniach jednostki i dyskursie społecznym

pcg.skipToMenu

Obraz piekła w wyobrażeniach jednostki i dyskursie społecznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzymała-Moszczyńska, Halina [SAP11007134] pl
dc.contributor.author Wilczek, Edyta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:49:36Z
dc.date.available 2020-07-25T02:49:36Z
dc.date.submitted 2014-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197578
dc.language pol pl
dc.title Obraz piekła w wyobrażeniach jednostki i dyskursie społecznym pl
dc.title.alternative The image of hell in perceptions of the individual and social discourse pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem tej pracy jest prezentowany w kulturze obraz piekła i jego odbiór. Często dogmaty, wartości i idee religijne stają się inspiracją dla powstawania dzieł sztuki i popkulturowych modyfikacji. Fantazje artystów są przedstawiane w edukacji i wpływają na plastyczne wyobrażenia odbiorcy. Wynikiem socjalizacji jest to, że ludzie podobnie wyobrażają sobie te same idee. Analiza tekstów i przedstawień plastycznych, będzie pierwszym etapem wskazującym, ile z nauki Kościoła dostaje się do tzw. opinii publicznej, a w drugiej części, w wywiadach, sprawdzę, czy wiedza badanych na temat idei religijnych bliższa jest interpretacji zawartej w katechizmie, czy w środkach masowego przekazu. Czy wyobrażenia infernalne są bliższe „piekłu ludowemu” czy „piekłu filozoficznemu”?W pierwszej części pracy zajmiemy się analizą tekstów kultury. Najpierw zostanie omówione, jak w pierwszych wiekach chrześcijanie pojmowali ideę piekła. Zobaczymy, jak w ciągu wieków zmieniła się teologia i równocześnie sztuka będąca „na usługach” teologii. Zastanowimy się, jaka jest różnica w przedstawianiu wyobrażenia piekła w katechizmie, podręcznikach do religii czy gazetach katolickich, a przedstawieniami w memach internetowych i sztuce. Korzyścią będzie sprawdzenie, jak dogmatyka Kościoła jest obrazowana w formach rozpowszechnianych wśród wiernych.W drugiej części zostanie przedstawiona analiza wywiadów przeprowadzonych z osobami deklarującymi przynależność do Kościoła Katolickiego, bądź brak przynależności. W pierwszej grupie znaleźli się katolicy a w drugiej grupie osoby deklarujące „własny system wierzeń” albo ateizm. Sprawdzimy jak subiektywne interpretacje i odczucia wobec sztuki wpływają na postawy religijne. Czy obraz piekła pełnego ognia i osmolonych diabłów można uznać za jeden z powodów odejścia od Kościoła? Korzyścią będzie wysłuchanie osobistych relacji o tym jak wyglądała edukacja religijna w domu i w szkole oraz sprawdzenie z jakimi emocjami kojarzy się obraz Sądu Ostatecznego i jakie wywołuje w poszczególnych odbiorcach. Wywiady dadzą obraz różnorodności wyobrażeń eschatologicznych. Nawet najogólniejsze stwierdzenie, że piekło polega na cierpieniu niefizycznym, może być konkretyzowane na różne sposoby i pomimo takiego abstrakcyjnego zapisu w doktrynie, każdy człowiek trochę inaczej sobie wyobraża zaświaty.Głównymi problemami badawczymi poruszanymi w tej pracy są: czy dogmatyzm Kościoła wpływa na nerwicę? W jaki sposób są objaśniane obrazy religijne przedstawiające piekło i sąd ostateczny? Czy są pozbawiane części znaczeń? Czy można uznać, że negatywne, sensualistyczne, niezgodne z paradygmatem naukowym przedstawienia idei religijnych skutkują odejściem od Kościoła? pl
dc.abstract.en The theme of this thesis is presentation of the image of hell and its reception in the culture. Often dogmas, values and religious ideas are the inspiration for the creation of works of art and pop culture modification. Fantasies artists are used in education and are influenced for visualization and image of the recipient. The result of socialization is that people similarly imagine the same ideas. Analysis of texts and visual representations will be the first step indicating how many of the teachings of the Church enters the so-called public opinion, and in the second part, in interviews, it will be checked whether the knowledge of respondents on religious ideas is closer to the interpretation contained in the catechism or in the media. Do infernal ideas are closer to "hell folk" or "philosophical hell"? In the first part of the thesis is analysis of cultural texts. First, it will be discussed as in the first centuries Christians have conceived the idea of hell. We will see how theology and art have been changed during centuries while art had been “the servant of” the theology. It will be shown whether there is a difference between presentation of images of hell in the Catholic catechism, textbooks and magazines, and the internet memes and art. It will be checked how the dogmas of the Church are depicted in the forms distributed among the faithful. The second part is the analysis of interviews with people declaring membership in the Catholic Church or lack of belonging. In the first group were Catholics and in the second group there were people who declare "his own belief system" or atheism. It will be checked how subjective interpretations and feelings about the art of have influence on religious attitudes. Can the image of hell full of fire and devils be considered as one of the reasons to depart from the Church? The personal histories will be presented, especially how did religious education look at home and in school. It will be checked what emotions produces an image of the Last Judgment in the individual recipients. Interviews will be given picture of the diversity of eschatological ideas. Even the most general statement that the suffering in the hell is the non-physical may influence the image of hell on different ways. Despite such an abstract record of doctrine, each a little different imagines the afterlife.The main research questions raised in this work are: whether the dogmatism of the Church affects the neurosis? How are explained religious paintings depicting hell and the Last Judgment? Are they deprived parts of meaning? Whether it may be considered that the negative, sensualist, inconsistent with scientific paradigm of religious ideas result in a departure from the Church? pl
dc.subject.pl piekło, nerwica eklezjogenna, edukacja religijna pl
dc.subject.en Hell, ecclesiastical neurosis, religious education pl
dc.contributor.reviewer Grzymała-Moszczyńska, Halina [SAP11007134] pl
dc.contributor.reviewer Molenda, Andrzej [SAP11017955] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89090-84172 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy religioznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)