Jagiellonian University Repository

Analiza wybranych problemów z zakresu Law & Neuroscience

pcg.skipToMenu

Analiza wybranych problemów z zakresu Law & Neuroscience

Show full item record

dc.contributor.advisor Brożek, Bartosz [SAP11018168] pl
dc.contributor.author Walczykiewicz, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:42:49Z
dc.date.available 2020-07-25T02:42:49Z
dc.date.submitted 2014-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197470
dc.language pol pl
dc.title Analiza wybranych problemów z zakresu Law & Neuroscience pl
dc.title.alternative The Analysis of Selected Issues from the field of Law & Neuroscience pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie wpływu, jaki na pojęcia funkcjonujące w filozofii prawa mogą mieć nauki neurobiologiczne. W ramach prezentowanych rozważań omawiam jedno z istniejących na gruncie neurofilozofii rozumień umysłu, a następnie konfrontuję je z dwiema innymi koncepcjami. W dalszej części poruszam kwestię istnienia wolnej woli, będącej przedmiotem intensywnej debaty w dyskursie prowadzonym na styku prawa i neurobiologii, po czym przechodzę do definiowania pojęcia odpowiedzialności i wskazania różnego sposobu jego interpretowania. Przedstawiam również potencjalne znaczenie, jakie dla problemu odpowiedzialności karnej może mieć neuroscience, zarówno w wymiarze regulacji prawnomaterialnych, jak i procesowych. pl
dc.abstract.en The main goal of the paper is to present the influence that neuroscience could have on the concepts in philosophy of law. As a part of my work I present one of the existing understandings of mind on the grounds of neurophilosophy and afterwards I confront it with two other conceptions. Furthermore, I bring up the issue of existence of free will, which is broadly discussed in the field of Law & Neuroscience. In the following section I present different definitions of the concept of responsibility and how neuroscience could possibly change them. I also discuss the potential meaning of neuroscientific development for criminal law doctrine and procedures before the court. pl
dc.subject.pl neuroscience, neurolaw, filozofia prawa, odpowiedzialność, wolna wola pl
dc.subject.en neuroscience, neurolaw, philosophy of law, responsibility, free will pl
dc.contributor.reviewer Cyrul, Wojciech [SAP11016999] pl
dc.contributor.reviewer Brożek, Bartosz [SAP11018168] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88974-98633 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)