Jagiellonian University Repository

Zawód lekarza w Polsce - wczoraj, dziś i jutro

pcg.skipToMenu

Zawód lekarza w Polsce - wczoraj, dziś i jutro

Show full item record

dc.contributor.advisor Domagała, Alicja [SAP20002585] pl
dc.contributor.author Dankowska, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:40:25Z
dc.date.available 2020-07-25T02:40:25Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197432
dc.language pol pl
dc.title Zawód lekarza w Polsce - wczoraj, dziś i jutro pl
dc.title.alternative The medical profession in Poland- yesterday, today and tomorrow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest „Zawód lekarza w Polsce- wczoraj, dziś i jutro”. Zgodnie z założeniem przedstawiono wszelkie kwestie dotyczące wykonywania zawodu lekarza, które opisane zostały w ujęciu historycznym, jako ukazanie aktualnej sytuacji oraz jak będzie kształtował się zawód lekarza w przyszłości.Celem pracy jest dokonanie analizy liczby lekarzy zatrudnionych w polskim systemie zdrowotnym oraz jej wpływ na dostępność do świadczeń medycznych.Kadra lekarska stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu ochrony zdrowia. Wiedza, umiejętności i motywacja pracowników medycznych ma wpływ na jakość udzielanych świadczeń. Zapewnienie właściwej liczby lekarzy umożliwia realizację celów polityki zdrowotnej, w tym w szczególności dostępu do świadczeń medycznych. Dynamika zmian liczby profesjonalistów medycznych stanowi odzwierciedlenie zachodzących przemian w danym społeczeństwie. Wiele zmian, w szczególności dotyczące regulacji prawnych mają wpływ na sposób wykonywania zawodu lekarza.W przygotowaniu pracy wykorzystano przegląd dostępnego piśmiennictwa dotyczącego zawodu lekarza oraz dostępności do świadczeń. Dane o liczbie i wskaźniku zatrudnienia lekarzy w Polsce pochodzą z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego, Naczelnej Izby Lekarzy oraz NFZ. W realizacji celu pracy przedstawiono także sytuację migracji polskich lekarzy. Umożliwiło to dokonanie oceny zasobów kadry lekarskiej w Polsce.W wyniku przeprowadzonej analizy liczby lekarzy zatrudnionych w polskim systemie zdrowotnym stwierdzono, że obecny stan kadry lekarskiej stanowi problem ze względu na malejącą tendencje wskaźnika zatrudnienia lekarzy. Spadek ten w przeważającej mierze dotyczy sektora publicznego. Obserwuje się także coraz częstsze wyjazdy polskich lekarzy do pracy za granicą. Niekorzystne tendencje liczby lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia wskazują na wystąpienie ograniczeń w dostępie do świadczeń medycznych. pl
dc.abstract.en The theme of this work is "The medical profession in Poland- yesterday, today and tomorrow.” According to the assumption all issues related to the doctor’s profession, which were described from a historical perspective, were presented to show its current situation and how it will be shaping in the future.The purpose of this work is to perform an analysis of the number of doctors employed in the Polish health system and its impact on the availability of medical services.The medical staff constitutes one of the most important components of the healthcare system. The knowledge, skills and motivation of the medical workers has influence on the quality of granted health benefits. Ensuring the appropriate number of the physicians enables the achievement of the goals of the healthcare policy, especially, the access to the medical services. Dynamic changes in the number of medical professionals reflect occurring transformations in a given society. Most of the changes, in particular regarding the legal regulations affect the work of the physicians.In the preparation of the study a review of the available literature about the medical profession and the accessibility to benefits was used. Data on the number of the rate of physician employment in Poland was taken from Centre for Health Information Systems (Polish: Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia), Central Statistical Office (Polish: Główny Urząd Statystyczny), the Chamber of Physicians and Dentists (Polish: Naczelna Izba Lekarska), the National Health Fund (Polish: Narodowy Fundusz Zdrowia). During the achievement of the defined objectives of the study, the state of the migration of Polish doctors was presented. It enabled the assessment of the medical staff resources in Poland.The conducted analysis of the number of employed doctors in the Polish health system showed that the current state of the medical personnel in the health care sector is a problem due to the decreasing trend in the employment rate of the physicians. This decrease predominantly concerns the public sector. The emigration of Polish doctors is also more frequently observed. Unfavourable trends in the number of doctors in the Polish health care system point to the restrictions in the accessibility to the medical services. pl
dc.subject.pl zawód lekarza, liczba lekarzy, wskaźnik zatrudnienia lekarzy, dostępność do świadczeń medycznych, migracje polskich lekarzy pl
dc.subject.en the medical profession, number of doctors, rate of doctor employment, accessibility to medical benefits, migrations of the Polish doctors pl
dc.contributor.reviewer Domagała, Alicja [SAP20002585] pl
dc.contributor.reviewer Włodarczyk, Włodzimierz [SAP20001706] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88936-165959 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)