Jagiellonian University Repository

Kompetentne uczesnictwo w kulturze telewizji jako źródło awansu społecznego

pcg.skipToMenu

Kompetentne uczesnictwo w kulturze telewizji jako źródło awansu społecznego

Show full item record

dc.contributor.advisor Romaniszyn, Krystyna [SAP11011380] pl
dc.contributor.author Popiel-Rzucidło, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:39:32Z
dc.date.available 2020-07-25T02:39:32Z
dc.date.submitted 2014-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197418
dc.language pol pl
dc.title Kompetentne uczesnictwo w kulturze telewizji jako źródło awansu społecznego pl
dc.title.alternative Competent participation in the culture of television as a way to achieve an social advancement pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Autorka podejmuje socjologiczną analizę nowej formy uczestnictwa w kulturze, opierającej się na kompetentnym uczestnictwie jednostek w telewizyjnych metamorfozach, eksploatowaniu zdobytych w telewizji kapitałów i wykorzystywaniu ich do podwyższania własnej pozycji społecznej. Pierwsza część pracy koncentruje się na przedstawieniu koncepcji telewizji rzeczywistości jako tła umożliwiającego zaistnienie analizowanego zjawiska. Następie, autorka definiuje najważniejsze kategorie analityczne pracy, takie jak: uczestnictwo w kulturze telewizji i kompetencja kulturowa oraz analizuje relację między nimi a pozycją społeczną jednostki. Trzonem pracy jest rozdział poświęcony analizie wyników badań własnych, w ramach których przeprowadzone zostały wywiady z uczestnikami telewizyjnych metamorfoz. Celem pracy jest ostateczne zweryfikowanie hipotezy, zakładającej iż możliwe jest wykorzystanie kompetentnego uczestnictwa w kulturze telewizji do pomnażania kapitałów i realizacji dążeń do awansu społecznego. pl
dc.abstract.en This thesis contains a sociological analysis of the new forms of cultural participation, based on competent participation of individuals in television makeovers, exploitation of capitals gained in television and use them to increase their own social position. The author first describes the concept of reality television as a background of the analyzed phenomenon. Next, the author defines the most important categories of analytical work, such as participation in culture of television and cultural competence, and analyzes the relationship between them and the social status. The aim of the last chapter is to verify the main hypothesis, which assumes that it is possible to use a competent participation in the culture of television to multiply capitals and achieve an social advancement. pl
dc.subject.pl telewizja rzeczywistości, telewizyjne metamorfozy, uczestnictwo w kulturze, kompetencja kulturowa, awans społeczny. pl
dc.subject.en reality TV, makeover television, cultural participation, cultural competence, social advancement. pl
dc.contributor.reviewer Romaniszyn, Krystyna [SAP11011380] pl
dc.contributor.reviewer Wagner, Aleksandra [SAP11020175] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88922-112702 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl
dc.fieldofstudy komunikowanie społeczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)