Jagiellonian University Repository

Skojarzenia seksualne w nagłówkach polskich portali internetowych

pcg.skipToMenu

Skojarzenia seksualne w nagłówkach polskich portali internetowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.contributor.author Kapuśniak, Iwona pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:38:17Z
dc.date.available 2020-07-25T02:38:17Z
dc.date.submitted 2014-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197398
dc.language pol pl
dc.title Skojarzenia seksualne w nagłówkach polskich portali internetowych pl
dc.title.alternative Sexual associations in headlines of Polish Web portals pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest badaniem zjawiska polegającego na wykorzystywaniu skojarzeń seksualnych w nagłówkach wiadomości publikowanych na polskich portalach internetowych. Zjawisko to jest stosunkowo nowe - skuteczność motywów seksualnych w reklamie dała twórcom nagłówków internetowych przekonanie, że zabiegi te mogą być skuteczne w generowaniu większej liczby kliknięć. Założenie to okazało się słuszne - w niniejszej pracy udowodniłam, iż materiały, które były opatrywane nagłówkami wykorzystującymi skojarzenia seksualne, były popularne wśród użytkowników portalu. Początku istnienia zjawiska należy upatrywać w wykorzystywaniu seksu w reklamie. W niniejszej pracy zostało zbadanych dziewięć nagłówków, które operują zróżnicowanymi zabiegami. Dzięki analizie tych nagłówków zostały wyróżnione chwyty perswazyjne wykorzystywane przez redaktorów portali internetowych. Badania focusowe na grupie 40 osób udowodniły, iż skojarzenia te są dostrzegane przez użytkowników. Odbiorcy nie są jednak zdziwieni ich obecnością, nie mają również zastrzeżeń co do rozbieżności treści nagłówka a faktycznej treści materiału dziennikarskiego. pl
dc.abstract.en This work is a study on the phenomenon of sexual associations in headlines posted on the Polish Web portals. This phenomenon is relatively new - the effectiveness of sexual motives in advertising gave editors of web headers a belief that these treatments can be effective in generating more clicks. This assumption proved to be correct - in this study I have proved that headlines with sexual associations were popular among the users of the portal. Beginning of the phenomenon must be sought in the use of sex in advertising. In the present work I analyzed nine headlines, which contain sexual asocciations. By analyzing these headlines have been awarded the tricks of persuasion used by editors of Web portals. Interview with a group of 40 have proven that these associations are perceived by users. Recipients are not surprised by their presence. They have no objections to the discrepancy of headline content and the actual content of journalistic material. pl
dc.subject.pl nagłówek internet portal reklama skojarzenia pl
dc.subject.en headline web portal subtext internet pl
dc.contributor.reviewer Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.contributor.reviewer Groń, Krzysztof [SAP11019890] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88902-145727 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)