Jagiellonian University Repository

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie produktów Inglot.

pcg.skipToMenu

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie produktów Inglot.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Bałys, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:37:35Z
dc.date.available 2020-07-25T02:37:35Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197387
dc.language pol pl
dc.title Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie produktów Inglot. pl
dc.title.alternative Shaping the brand image based on Inglot products pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest kształtowanie wizerunku marki na przykładzie produktów Inglot. Za cel pracy obrano identyfikację czynników, które rozstrzygają o decyzjach nabywczych konsumentów na przykładzie tejże marki. W części badawczej została przedstawiona teza, która odnosi się do grupy czynników odgrywających znaczącą rolę w procesie podejmowania decyzji o zakupie produktów marki Inglot. Weryfikacji tej tezy dokonano na podstawie analizy badań ankietowych. Pytania badawcze dotyczyły tego czym kierują się nabywcy dokonując zakupu, co decyduje o tym, że produkty marki Inglot są chętniej wybierane niż produkty konkurencji , jakie cechy wyróżniają produkty omawianej marki spośród innych. Badania dotyczyły również opinii klientek o produktach tej marki. Niniejsza praca rozpoczyna się częścią teoretyczną. Wyjaśnione zostały tutaj podstawowe pojęcia takie jak marketing, marka, promocja, produkt, cena i dystrybucja. W dalszej części omówione zostały mechanizmy podejmowania decyzji i czynniki decyzyjne. Część teoretyczną kończy przedstawienie firmy Inglot i jej produktów. Część empiryczna pracy pojawia się w rozdziale czwartym, który ma na celu potwierdzenie lub obalenie postawionej na początku hipotezy. W tym rozdziale przedstawiono wyniki badań w postaci wykresów oraz ich analizy w wyniku zastosowania metody badawczej, którą była ankieta przeprowadzona wśród grupy kobiet. Podsumowaniem rozdziału stanowią wnioski z badań. Zakończenie pracy jest zestawieniem własnych badań w połączeniu z wiedzą z literatury fachowej oraz odpowiedzenie na postawione na początku pracy pytanie badawcze, a także ustosunkowanie się do postawionej hipotezy. pl
dc.abstract.en The subject of the work is shaping the brand image based on Inglot products. The aim was to identify the factors, which resolve consumer purchasing decisions on the example of the Inglot brand. A group of factors, which play a significant role in the process of making a decision of buying the Inglot brand products, is presented in the thesis in the research part. The verification of the thesis was made on the basis of a questionnaire survey analysis. The research questions referred to what kind of factors have influence for purchasing goods, what decides, that the Inglot brand products are eagerly chosen than the competitors’ goods and what characteristics mark out the Inglot brand products. The research involved as well the customers’ opinions about the goods of that brand. Current thesis begins with the theoretical part. Basic terms such as marketing, brand, promotion, product, price and distribution were explained in this part. Decision-making mechanism and decisive factors are further discussed. The theoretical part is finished with the presentation of the Inglot brand and its products.The fourth chapter is an empirical part of the thesis, which may be a confirmation or a refute of the theory stated in the beginning. In this part, the results of the research were shown as diagrams and their analysis according to a survey conducted among women, which was a research method. Conclusions of the research are the summary of the chapter. The ending of the thesis is a specification of one’s research in connection with the knowledge of the specialist literature and answering the research question stated in the beginning of the thesis as well as responding to the given hypothesis. pl
dc.subject.pl czynnik decyzyjny - konsument - kosmetyka kolorowa - marka - marketing pl
dc.subject.en colour cosmetics - consumer - decisive factors - marketing - the brand pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88891-166613 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)