Jagiellonian University Repository

Publicznoprawne regulacje sektora ubezpieczeń gospodarczych w świetle dyrektywy Solvency II

pcg.skipToMenu

Publicznoprawne regulacje sektora ubezpieczeń gospodarczych w świetle dyrektywy Solvency II

Show full item record

dc.contributor.advisor Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.contributor.author Mijal, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:37:09Z
dc.date.available 2020-07-25T02:37:09Z
dc.date.submitted 2014-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197380
dc.language pol pl
dc.title Publicznoprawne regulacje sektora ubezpieczeń gospodarczych w świetle dyrektywy Solvency II pl
dc.title.alternative Public regulations of business insurance sector in the view of Solvency II Directive pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca stanowi analizę regulacji o charakterze publicznoprawnym obowiązujących w sektorze ubezpieczeń gospodarczych. Publicyzacja prawa prywatnego przejawiająca się coraz silniejszą ingerencją czynnika publicznego w sferę zastrzeżoną w przeszłości wyłącznie dla autonomicznych zachowań jednostek nie ominęła sektora ubezpieczeń. W pracy przedstawione zostały restrykcje nakładane na podmioty prowadzące działalność ubezpieczoną w dwojaki sposób – w drodze powszechnie obowiązujących aktów normatywnych oraz względnie indywidualnych aktów administracyjnych. Analizie podlegają ograniczenia ustanawiane na każdym z etapów konstytucyjnie zagwarantowanej realizacji swobody działalności gospodarczej: w momencie jej rozpoczęcia, wykonywania oraz zakończenia działalności ubezpieczeniowej z uwzględnieniem etapu podejmowania decyzji o woli jej rozpoczęcia. Postępująca konwergencja sektora ubezpieczeń gospodarczych wobec sektora bankowego, jako części rynku finansowego, stała się przyczynkiem do uwzględnienia w pracy dwóch jej aspektów: dostosowania dorobku orzecznictwa i doktryny powstałych na kanwie prawa bankowego oraz przedstawienia zmian wprowadzanych przez dyrektywę Unii Europejskiej – Solvency II, będącą syntetycznym i symbolicznym krokiem do ujednolicenia rzeczonych sektorów.W pracy wskazano na istotną rolę regulacji, w szczególności publicznoprawnych, jako elementu konstrukcyjnego sektora ubezpieczeń gospodarczych. W świetle przeprowadzanych od lat 70’ XX wieku empirycznych badań ekonomicznych należy wskazać na związek między poziomem rozwoju sektora ubezpieczeniowego i wzrostem gospodarczym. W konsekwencji, praca - nawiązując do ekonomicznej analizy prawa – przedstawia dorobek Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, której zainteresowania ogniskują się wokół pojęć instytucji i kosztów transakcyjnych. Na tym tyle podjęto próbę wskazania na te aspekty państwowych regulacji, których właściwe ukształtowanie może pozwolić na maksymalizację dobra społecznego, materialnego i niematerialnego w sektorze ubezpieczeń. pl
dc.abstract.en Master's thesis is an analysis of the public regulations in the business insuranc sector. Publicisation of private law refltects in the increasingly stronger public interference in the sphere reserved in the past only for the autonomous behavior of individuals did not elude the insurance sector. The paper presents restrictions imposed on insurance companies operating in two ways - by generally binding normative acts and individual administrative acts. The subject of analysis are limitations imposed on each stage of the constitutionally guaranteed freedom of economic activity: at the time of beginning, performing and terminating insurance activities including the stage of the decision-making of launching mentioned activity. The increasing convergence of business insurance sector to the banking sector as parts of the financial market has become a contribution to the work in two aspects: the adaptation of jurisprudence and doctrine arising on the canvas of banking law and submit the changes introduced by Solvency II Directive, which is a synthetic and symbolic step to unify above mentioned sectors. The study pointed out the important role of regulations, in particular public ones, as a structural component of business insurance sector. In light of the being carried out since the 70' empirical economic research shall be indicated the relationship between the level of development of the insurance sector and economic growth. As a result, master’s thesis - with regard law and economics - presents the achievements of the New Institutional Economics, whose interests are focused on the concepts of institutions and transaction costs. On this background attempt was made to identify those aspects of state regulations, which appropriate framework may allow the maximization of material and immaterial welfare in the insurance sector. pl
dc.subject.pl sektor, ubezpieczenie, regulacje, publiczne. pl
dc.subject.en insurance, sector, public, regulations. pl
dc.contributor.reviewer Woroniecki, Paweł [SAP14002456] pl
dc.contributor.reviewer Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88884-112699 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)