Jagiellonian University Repository

Reklama jako kreator zachowań konsumpcyjnych współczesnej rodziny

pcg.skipToMenu

Reklama jako kreator zachowań konsumpcyjnych współczesnej rodziny

Show full item record

dc.contributor.advisor Flis, Maria [SAP11008884] pl
dc.contributor.author Kuler, Marcelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:35:04Z
dc.date.available 2020-07-25T02:35:04Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197347
dc.language pol pl
dc.title Reklama jako kreator zachowań konsumpcyjnych współczesnej rodziny pl
dc.title.alternative Advertising as a creator of consumer behaviors of the modern family pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Podstawową formą w procesie komunikacji marketingowej o masowym charakterze jest reklama. Reklama stanowi masową, odpłatną a także bezosobową formę zaprezentowania oferty sprzedaży poprzez sprzedawcę. To szczególna forma całego procesu komunikacji firmy z rynkiem. Reklama stanowi jeden z głównych instrumentów w komunikacji rynkowej.Reklama może odgrywać główną i dominująca rolę w działalności promocyjnej, jednak może być też instrumentem, który mniej znaczy na tle innych instrumentów w procesie komunikowania rynkowego: sprzedaży osobistej, w public relations, w procesie promocji uzupełniającej, marketingu bezpośredniego i marketingu sponsoringu. Konsument, który odbiera przekaz-reklamę- musi być przekonany, że ten produkt najlepiej zaspokoi odczuwaną potrzebę i jest mu faktycznie potrzebny. Gdy pożądanie wystąpi, nabywca zacznie poszukiwać sposobów do jego realizacji. Podjęte przez odbiorcę przekazywanego komunikatu działanie zamyka opisaną ścieżkę reakcji odbiorcy na skuteczny komunikat. Przekonanie konsumenta do kupna produktu albo usługi, zdeterminowanie go do realizacji odczuwanego pożądania jest w związku z tym kluczowe do osiągnięcia prawdziwego sukcesu w formie sprzedaży produktu. "Współczesnego konsumenta charakteryzuje niezbyt chlubna skłonność do wygody i lenistwa. Oczekuje natychmiastowych rezultatów najlepiej bez wychodzenia z domu. Dąży do zaspokojenia własnych potrzeb, pragnień i kaprysów. Jednak jak zauważył Jean Baudrillard cała logika konsumpcji opiera się na antropologii naturalnego dążenia do szczęśia" Natomiast jak reklama i konsumpcjonizm ma się w odniesieniu do rodziny?Środki masowego przekazu powinny spełniać rolę pomocniczą w stosunku do rodziny, dążąc do realizacji podstawowych jej zadań. Te zaś nie ograniczają się wyłącznie do prokreacji i wychowania. Bowiem rodzina stanowi kolebke i najskuteczniejsze narzędzie humanizacji i personalizacji społeczeństwa: współpracując w pełni i w sposób tylko sobie właściwy w budowaniu świata, czyniąc życie na prawdę ludzkim. Media jednak coraz rzadziej zdają się w ten sposób pojmować swoją rolę. Współczesna telewizja ma dzisiaj tylko jeden cel- mianowicie sprzedać produkt - jest więc instytucją komercyjną, a jej wartości są identyczne z wartościami rynku. Właściciele pism, rozgłośni radiowych czy stacji telewizyjnych myślą głównie o zysku i zarobkach. Z drugiej jednak strony ich cel jest szerszy: propagują cywilizację materializmu praktycznego, konsumpcjonizmu i hedonizmu, faworyzowaną przez wielkie korporacje międzynarodowe. Życiem milionów ludzi kieruje pewna niewidzialna siła. To właśnie ona oddziałuje na nasze myśli, uczucia, wolę, wyobraźnię. Budzi w nas entuzjazm bądź zapala gniew. Co więcej, porywa nas do działania lub skłania do bierności. Tą magiczną siłą są mass media- środki masowego przekazu.Wpływ wychowawczy mediów wciąż rośnie , co jest spowodowane rosnącą ofertą mediów i zaangażowaniem rodziców w karierę zawodową lub inne aktywności społeczne. A to przede wszystkim rodzice i w dalszej kolejności wychowawcy i nauczyciele powinni tak wychować dzieci, aby mogły one prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, pracować, założyć własne rodziny, czuć się szczęśliwymi i wartościowymi ludźmi. W badaniach zastanych świetnie pokazuję jak większość reklam wyprodukowanych we Włoszech opartych jest na zatrudnianiu znanych osób, które 'twarzą" gwarantują jak najlepszą jakość artykułów.Skuteczność reklamy zależna jest nie tylko od przekazywanej treści, ale też od sposobu przekazania reklam. pl
dc.abstract.en The basic form of the process of mass marketing communication is an advertisement. Advertising is a mass and charge as well as an impersonal form of presenting an offer to sell through a reseller. This particular form of the whole process of business communication with the market. Advertising is one of the main instruments in the communication market. Advertising can play a central and dominant role in promotional activities, but can also be an instrument that less is compared to other instruments in the market of communication: personal selling, public relations, in the promotion of complementary marketing, direct marketing and sponsorship. A consumer who receives the message-advertising-must be convinced that the product that best meets the felt need and is it actually needed. When the craving occurs, the purchaser will begin to seek ways to achieve it. Taken by the recipient forwarded the message action closes the described reaction path for effective recipient of the message. Convincing consumers to buy a product or service, determination to implement it felt desire is therefore essential to achieve real success in the form of product sales. "Modern consumers are characterized not so glorious propensity for convenience and laziness. Expected immediate results preferably without leaving home. Seeks to satisfy their own needs, desires and whims. However, as noted by Jean Baudrillard whole logic of consumption based on the anthropology of the natural pursuit of happiness" In contrast, as advertising and consumerism is a reference to the family? The media should act as ancillary to the family, in pursuit of its basic tasks. But these are not confined to the procreation and upbringing. Because the family is the cradle and the most effective means for humanizing and personalizing society: working fully and only look forward to the building of the world, making life truly human. Media, however, seem less and less in this way understood his role. Contemporary TV today has only one purpose-namely, to sell a product - is therefore a commercial institution and its values ​​are identical to the values ​​of the market. Owners writings, radio or television stations focus mainly on profit and income. On the other hand, their goal is broader: promote the civilization of practical materialism, consumerism and hedonism, favored by large multinational corporations. Lives of millions of people headed some invisible force. It was she who influences our thoughts, feelings, will, imagination. Awakens in us the enthusiasm or ignites anger. What's more, kidnaps us to action or inaction prompts. This magical power is the mass media-the media. The impact of educational media is still growing, which is caused by the increasing range of media and parental involvement in their careers, or other social activities. And this is primarily the parents and, consequently, educators and teachers should educate children so that they can function properly in society, work, start their own families, to feel happy and valuable people. The existing studies show how most of the great commercials produced in Italy are based on the employment of famous people who have 'face' guarantee best quality products. The effectiveness of advertising depends not only on their contents, but also on the way forward advertising. pl
dc.subject.pl reklama, konsumpcjonizm, model współczesnej rodziny, media pl
dc.subject.en advertising, consumerism, the model of the modern family, the media pl
dc.contributor.reviewer Romaniszyn, Krystyna [SAP11011380] pl
dc.contributor.reviewer Flis, Maria [SAP11008884] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88851-72701 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl
dc.fieldofstudy praca socjalna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)