Jagiellonian University Repository

Звукоподражательные названия птиц в русском языке (этимологический и семантический аспекты)

pcg.skipToMenu

Звукоподражательные названия птиц в русском языке (этимологический и семантический аспекты)

Show full item record

dc.contributor.advisor Chodurska, Halina pl
dc.contributor.author Gołda, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:22:26Z
dc.date.available 2020-07-25T02:22:26Z
dc.date.submitted 2014-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197154
dc.language rus pl
dc.subject.other звукоподражание, названия птиц, орнитонимы, этимология pl
dc.title Звукоподражательные названия птиц в русском языке (этимологический и семантический аспекты) pl
dc.title.alternative Dźwiękonaśladowcze nazwy ptaków w języku rosyjskim (aspekt etymologiczny i semantyczny) pl
dc.title.alternative Onomatopoeic names of birds in Russian (etymological and semantic aspects) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest pochodzenie i znaczenie dźwiękonaśladowczych nazw ptaków w języku rosyjskim. Jako materiał badawczy posłużyły nazwy gatunków wpisanych na listę awifauny Rosji. Zanalizowano łącznie 95 ornitonimów mających mniej lub bardziej prawdopodobne onomatopeiczne pochodzenie. pl
dc.abstract.en The aim of the present analysis is to explore the origin and the meaning of onomatopoeic ornithonyms and also to characterise the soundscape which is expressed by these names. Russian scientific names of birds which are included in the checklist of the avifauna of Russia were used as the material on which the analysis was performed. Overall 95 lexical units have been analysed. pl
dc.abstract.other Целью настоящего исследования является рассмотрение происхождения и значения звукоподражательных орнитонимов и одновременно характеристика звукового пейзажа, отраженного в этих названиях. Материалом для анализа послужили русские научные наименования птиц, включенных в список авифауны России. Анализу подвергаются всего 95 лексических единиц. pl
dc.subject.pl dźwiękonaśladownictwo, nazwy ptaków, ornitonimy, etymologia pl
dc.subject.en onomatopoeia, names of birds, ornithonyms, etymology pl
dc.contributor.reviewer Chodurska, Halina pl
dc.contributor.reviewer Baranek, Elżbieta pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88653-116188 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)