Jagiellonian University Repository

Ghostwriting w kontekście prawa, etyki i warsztatu dziennikarskiego. Próba charakterystyki zjawiska

pcg.skipToMenu

Ghostwriting w kontekście prawa, etyki i warsztatu dziennikarskiego. Próba charakterystyki zjawiska

Show full item record

dc.contributor.advisor Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.contributor.author Warszawski, Damian pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:01:36Z
dc.date.available 2020-07-25T02:01:36Z
dc.date.submitted 2014-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196830
dc.language pol pl
dc.title Ghostwriting w kontekście prawa, etyki i warsztatu dziennikarskiego. Próba charakterystyki zjawiska pl
dc.title.alternative Ghostwriting in the context of law, ethics and journalism workshop. Attempt to characterize the phenomenon pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem tej pracy jest ghostwriting, czyli zjawisko polegające na pisaniu tekstów (głównie książek i prac naukowych, ale też artykułów) przez wynajęte w tym celu osoby – ghostwriterów, którzy pobierają za to opłatę. Jest to zjawisko stosunkowo nowe na polskim rynku książki i prasy. W pracy omówię to zagadnienie z trzech perspektyw. Na początku przybliżę aspekty prawne tego zjawiska, głównie w oparciu o ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz przedstawię opinię ekspertów z tej dziedziny. W kolejnym rozdziale skupię się na etycznych aspektach ghostwritingu w oparciu o kodeksy etyki dziennikarskiej. W rozdziale trzecim opiszę kwestie związane z warsztatem dziennikarza i reportera. Postaram się wykazać, czy doświadczenie dziennikarskie lub reporterskie może być przydatne w ghostwritingu. Ostatni rozdział będzie poświęcony analizie społecznego obrazu zjawiska, w oparciu o fora dyskusyjne, artykuły prasowe, opinie ekspertów. Uzupełnieniem tego rozdziału będzie ankieta przeprowadzona wśród studentów dziennikarstwa. Wyniki ankiety, zebrane i poddane analizie są niezwykle cennym głosem w sprawie. Wszystkie wymienione wyżej elementy – prawo, etyka, warsztat dziennikarski,warsztat typowo ghostwritterski, społeczne ujęcie tego zjawiska składają się na jego pełny obraz. I paradoksalnie, choć mówi się o ghostwrittingu niewiele, to wiele dzieje się rzeczy które się na nim opierają. Można więc z całą stanowczością powiedzieć, że podjęcie próby wyjaśniania czym jest ghostwritting jest niejako próbą wyjaśniania kawałka świata związanego z pisaniem, dziennikarstwem i mediami.  pl
dc.abstract.en The main theme of this work Ghostwriting, characterized by the writing of texts (mainly books and scientific but also articles) by hired for this purpose a person - ghostwriters who charge a fee for this. This is a relatively new phenomenon in the Polish book market and also media world. In this work I will take a topic from three perspectives. At the beginning I will focus on a legal law of this issue, mainly on the basis of the Law on Copyright, and also opinion of experts in the field. In the next chapter I will focus on the ethical aspects of ghostwritingu based on codes of journalistic ethics. The third chapter will describe issues related to the workshop journalist and reporter. I will try to check if experience in journalism or reportage can be useful in ghostwritingu. The last chapter is devoted to the analysis of social phenomena of the image, based on discussion forums, press releases, opinions of experts. Complementing this chapter will survey among students of typically, social recognition of this phenomenon consists in its full image. Paradoxically, although we talking about ghostwritting a little, there is a lot of things going on which are based on it. So we can say with certainty that this attempt explain what is ghostwritting is extremly important issue conected with a world of writing, journalism and the media. pl
dc.subject.pl ghostwriting, autor widmo, prawo autorskie, dziennikarz, warsztat reportera pl
dc.subject.en ghostwriting, ghostwriter, copyright, journalist, reporter workshop pl
dc.contributor.reviewer Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88317-143964 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)