Jagiellonian University Repository

Wartościowanie w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochronie zabytków

pcg.skipToMenu

Wartościowanie w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochronie zabytków

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.author Murzyn, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:57:22Z
dc.date.available 2020-07-25T01:57:22Z
dc.date.submitted 2014-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196765
dc.language pol pl
dc.title Wartościowanie w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochronie zabytków pl
dc.title.alternative Valuation of cultural heritage managment and historic preservation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest określenie znaczenia wartości i waloryzacji w podejmowaniu zadań z zakresu ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym. W pierwszym rozdziale zostały na nowo zdefiniowane pojęcia: kultury, zabytku i dziedzictwa. W nowym ujęciu kultura została określona jako proces komunikowania treści (wartości, idei), natomiast dziedzictwo jako jej odwrotność polegająca na ich odczytywaniu. Drugi rozdział został poświęcony problematyce wartościowania w ujęciu filozoficznym, z punktu widzenia konserwatorów zabytków oraz nauk o zarządzaniu. W wyniku analizy wszystkie wartości zostały podzielona na obiektywne i subiektywne, a następnie przydzielono ich typy do zadań związanych z ochroną zabytków (wartości obiektywne) i zarządzania dziedzictwem (subiektywne). Na zakończenie przedstawiłem autorski model waloryzacji zabytków z uwzględnieniem wniosków wynikających z wyodrębnionych zadań wykonywanych w ramach zarządzania i ochrony dziedzictwa. W trzeciej części problematyka aksjologiczna została ujęta w kontekście zarządzania dziedzictwem kulturowym, jako istotny element określający zakres tych działań. pl
dc.abstract.en The purpose of this master's thesis is to determine importance of values and valuation in performing of tasks related to historic preservation and management of cultural heritage. In the first chapter concepts of culture, monument and heritage have been redefined. The new understanding of culture has been defined as the process of communication the content (values, ideas) while its legacy inversely, as the process of reading. The second chapter is devoted to the problem of valuation in the philosophical meaning, from the perspective of conservators and management sciences. After analysis all values were divided into objective and subjective, and then assigned to types of tasks related to historic preservation (the objective) and heritage management (the subjective). At the end of this chapter I presented original model valorization of monuments including the conclusions of the tasks in the management and protection of heritage. Third part of the thesis consists of deliberations about axiological context of cultural heritage management, as an important element of defining the scope of these activities. pl
dc.subject.pl wartość, waloryzacja, zarzadzanie dziedzictwem, ochrona zabytków, definicja kultury, pl
dc.subject.en value, definition of culture, heritage menagement, valuing, historic preservation. pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88251-166973 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)