Jagiellonian University Repository

Dylematy kontroli uznaniowych decyzji administracyjnych przez sądy administracyjne

pcg.skipToMenu

Dylematy kontroli uznaniowych decyzji administracyjnych przez sądy administracyjne

Show full item record

dc.contributor.advisor Zimmermann, Jan [SAP11005767] pl
dc.contributor.author Folak, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:56:58Z
dc.date.available 2020-07-25T01:56:58Z
dc.date.submitted 2014-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196759
dc.language pol pl
dc.title Dylematy kontroli uznaniowych decyzji administracyjnych przez sądy administracyjne pl
dc.title.alternative The dilemmas of judicial review of administrative discretionary decisions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem przedmiotowej pracy magisterskiej jest zobrazowanie dylematów sądowej kontroli uznaniowych decyzji administracyjnych. Opracowanie rozpoczyna rozważenie istoty i znaczenia uznania administracyjnego w demokratycznym państwie prawnym (dyskrecjonalności ujętej jako możliwość wyboru jednego z równowartościowych skutków prawnych, podczas procesu stosowania prawa przez organ administracji publicznej); wykazanie różnić między uznaniem a pojęciami niedookreślonymi; określenie granic uznania. Kolejno, następuje przedstawienie: różnic między uznaniowymi i związanymi decyzjami administracyjnymi; najważniejszych regulacji kodeksu postępowania administracyjnego, relewantnych w procedurze wydawania uznaniowych decyzji administracyjnych (postępowania dowodowego, uzasadnienia) oraz kontroli instancyjnej aktów administracyjnych sensu stricte. Meritum opracowania stanowi analiza dylematów kontroli przez sądy administracyjnego opisywanego przedmiotu zaskarżenia. Wyróżniono następujące trudności i punkty sporne w tym postępowaniu: strukturalny (związany z podziałem władzy), systemowy (dotykający modelu sądowej kontroli), legalistyczny (odnoszący się do kryterium kontroli), proceduralny (dotyczący regulacji postępowania), gwarancyjny (ukazujący konieczność ochrony praw podmiotowych obywateli), aksjologiczny (prezentujący wartości jakie realizuje egzekutywa i judykatura), pragmatyczny (związany ze skutecznym realizowaniem polityki administracyjnej przez organy) i psychologiczny (dotyczący społecznego poczucia sprawiedliwości i metodologii stosowanej przez sędziów). pl
dc.abstract.en The theme of the presented thesis is to illustrate the dilemmas of judicial review of discretionary decisions. My case study begins with the consideration of the nature and importance of administrative discretion in a democratic state ruled by law (discretion recognized as the choice of one of the legal consequences of equal worth, during the application of the law by a public authority); demonstrate the differences between the discretion and indefinite concepts; indication of the limits of discretion. Subsequently, the thesis presents the distinction between discretionary and tied administrative decisions; the most important regulations of the Code of Administrative Procedure, for the issuing of relevant discretionary administrative decisions (taking of evidence, justification and the reasons of the decision) and instance verification administrative acts in the strict sense. A key part of the study is an analysis of the dilemmas of the judicial review exercised by administrative courts. The following difficulties and points at issue in this proceeding have been distinguished: structural (related to the division of power), systemic (affecting the model of judicial review), legalistic (referring to the criterion of control), procedural (for the regulation of conduct), warranty (showing the need to protect individual rights of citizens ), axiological (value showing that performs executive and judicature), pragmatic (associated with attaining an effective administrative policy by the authorities) and psychological (for the public's sense of justice and the methodology used by the judges). pl
dc.subject.pl uznanie administracyjne, decyzja uznaniowa, sąd administracyjny, sądowa kontrola, dyskrecjonalność pl
dc.subject.en administrative discretion, discretionary decision, administrative court, judicial review, discretion pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.contributor.reviewer Zimmermann, Jan [SAP11005767] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88245-113774 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)