Jagiellonian University Repository

Psychologiczna charakterystyka pokoleń Y i Z w kontekście problematyki wartości i jakości życia

pcg.skipToMenu

Psychologiczna charakterystyka pokoleń Y i Z w kontekście problematyki wartości i jakości życia

Show full item record

dc.contributor.advisor Jasiecka, Dorota [SAP11004518] pl
dc.contributor.author Czechowska-Gauden, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:44:58Z
dc.date.available 2020-07-25T01:44:58Z
dc.date.submitted 2014-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196579
dc.language pol pl
dc.title Psychologiczna charakterystyka pokoleń Y i Z w kontekście problematyki wartości i jakości życia pl
dc.title.alternative Psychological characteristic of generations Y and Z in context of issues of values and quality of life pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca stanowi próbę zobrazowania różnic między Pokoleniami Y i Z, stanowiącymi populację młodzieży i młodych dorosłych w zakresie deklarowanych i wyznawanych wartości, poczucia satysfakcji z życia oraz sposobu rozwiązania kryzysów rozwojowych. W celu udzielenia odpowiedzi na pytania o różnice między obydwoma pokoleniami, zastosowano: Ankietę, pozwalająca na zdobycie podstawowych danych dotyczących osób badanych, Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS), E. Dienera, R. A. Emmonsa, R. J. Larsona, S. Griffina W adaptacji Zygfryda Juczyńskiego, Skalę Warunków Szczęśliwego Życia zaczerpnięta z Diagnozy Społecznej 2005 (pod red. J. Czapińskiego i T. Panka), Kwestionariusz Kryzysu Wartości (KKW), Piotra Olesia, oraz Kwestionariusz Oceny Siły Ego (KOSE) Agaty Pindur.W badaniu wzięło udział 91 osób, z czego 46 stanowią przedstawiciele Pokolenia Y, a 47 przedstawiciele Pokolenia Z. Wykazano różnice w hierarchii wartości między obydwoma pokoleniami, ujawniające się w preferencji do wyboru ekonomicznych wartości przez Pokolenie Y oraz wyboru wartości religijnych przez Pokolenie Z. Różnicę w satysfakcji z życia, której wyższym poziomem okazali się cechować przedstawiciele Pokolenia Y, oraz różnicę w odczuwanym kryzysie wartości, którego wyższy poziom wykazano u przedstawicieli Pokolenia Z. Ponadto potwierdzono negatywną zależność między kryzysem wartości a satysfakcją z życia, oraz siłą ego a kryzysem wartości. pl
dc.abstract.en This master’s dissertation is an attempt to presenting differences between Generations Y and Z in the range of previously declared values, life satisfaction and the way of solving problems. Generations Y and Z are the following: the population of teenagers and the population of young adults. For the porpoise of answering the questions about differences between both generations there were used: Basic Personal Data of Respondents Questionnaire, tools borrowed from the Satisfaction With Life Scale (SWLS) by E. Diener, R. A. Emmons, R.J. Larson, S. Griffin in the adaptation of Zygfryd Juczyński, Conditions of Happy Life Scale (Skala Warunków Szczęśliwego Życia), taken from The Social Diagnosis 2005 (edited by J. Czapiński i T. Panka). Value Crisis Questionnaire (KKW) by Piotr Oleś and the Strength of an Ego Questionnaire (Ocena Siły Ego) (KOSE) by Agata Pindur. Of ninety one people who participated in the research, forty six were representatives of the Y Generation and forty seven were representatives of the Z Generation. There were differences in the hierarchy of values between both generations revealed. The difference was determined by the preferences either for the economical values for Y Generation or religious values for the Z Generation. Moreover, the difference was confirmed in the scope of life satisfaction that reached higher level among the Y Generation and a disparity was observed in crisis of values that is perceptibly more intensive among Z Generation. Furthermore, the negative relations between crisis of values and life satisfaction and the crisis of values and strength of an ego were unravelled. pl
dc.subject.pl Satysfakcja z Życia, Wartości, Pokolenie Y, Pokolenie Z, Siła Ego pl
dc.subject.en Quality of life, Values, Generation Y, Generation Z, Strengh of an Ego pl
dc.contributor.reviewer Jasiecka, Dorota [SAP11004518] pl
dc.contributor.reviewer Stach, Ryszard [SAP11011542] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88057-13645 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)